• rws_header_right_1.png
 • rws_header_right_2.png
 • rws_header_right_3.png

Zarząd Ratownictwa Wodnego Sława


 Komandor

 Robert Wagner

wagner

 Wicekomandor

 Andrzej Ostrowski 

 

 Członek Zarządu

 Izabela Karbowska-Grabarz

 karbowska

 Skarbnik

 Grzegorz Juszczak

 juszczak

Komisja Rewizyjna


 Przewodnicząca

 Ewa Jodłowiec

 jodlowiec
 

 Członek

 Andrzej Wojciechowski

 wojciechowski
 

 Członek

 Adam Zdrojewski

 zdrojewski
   

S T A T U T

STOWARZYSZENIA RATOWNICTWO WODNE SŁAWA

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: RATOWNICTWO WODNE SŁAWA zwane dalej RWS.

§ 2

Terenem działania jest Pojezierze Sławskie na terenie województwa lubuskiego.

Stowarzyszenie RWS może posiadać posterunki obserwacyjne na terenie swojego działania oraz posiadać sekcje ratownicze na terenie kraju.

§ 3

Siedzibą stowarzyszenia RWS jest Sława, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 23, 67-410 Sława.

§ 4

Władze stowarzyszenia RWS używają pieczęci o kształcie i treści określonych uchwałą Zarządu

§ 6

Znak stowarzyszenia RWS stanowi emblemat w kształcie koła, na nim niebieska obwódka z nazwą na górze „RATOWNICTWO WODNE", na dole SŁAWA, w środku czerwony krzyż maltański, na nim herb Sławy. Na jednostkach pływających umieszczona jest bandera: czerwony krzyż maltański na białym tle.

§ 7

Stowarzyszenie RWS opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i zatrudnionych specjalistów. Do prowadzenia spraw administracyjno-gospodarczych może zatrudniać pracowników, w tym również członków wybranych władz statutowych, z wyjątkiem członków Komisji Rewizyjnej.

Rozdział II

Cele i środki działania.

§ 8

Celem Stowarzyszenia RWS jest:

a/ przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

b/ prowadzenie działalności wyłącznie na cele statutowe,

c/ organizacja i rozbudowa stacji ratownictwa wodnego w obrębie Jeziora Sławskiego,

d/ działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska na wodach śródlądowych, zagrożenia klęskami żywiołowymi, ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,

e/ branie udziału w akcjach ratowniczych na obszarach wodnych, przeprowadzanych w czasie wystąpienia zagrożenia życia oraz innych klęsk i zdarzeń,

f/ informowanie ludności o występujących zagrożeniach na wodach śródlądowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach zapobiegania im,

g/ rozwijanie wśród członków RWS zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu poprzez spotkania i szkolenia,

h/ działanie na rzecz ochrony środowiska,

i/ wspomaganie rozwoju i społeczności lokalnej,

j/ rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji,

k/ rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu, poprzez organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną, żeglarstwo, motorowodniactwo,

l/ wychowanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie patologii społecznej

m/ rozwijanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej

działania na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami,

n/ organizowanie szkoleń dla swoich członków i społeczności lokalnych,

o/ prowadzenie innej formy działalności mającej na celu wykonanie zadań wynikających ze statutu

p/ organizowanie, kierowanie, koordynowanie i bezpośrednie prowadzenie działań ratowniczych,

prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych,

r/ prowadzenie dokumentacji, w tym rejestru działań ratowniczych,

s/ organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego oraz psów ratowniczych wraz z ich przewodnikami,

t/ branie udziału i prowadzenie akcji ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów na obszarach wodnych,

u/ wydawanie ekspertyz i opinii z zakresu bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków przydatnych w ratownictwie wodnym,

w/ krzewienie etykiety ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnych członków,

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki.

§ 9

1. Członkowie stowarzyszenia RWS dzielą się na:

a. Zwyczajnych - osoby fizyczne.

b. Wspierających – osoby prawne - członkostwo nadawane za zasługi dla stowarzyszenia.

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia RWS następuje na podstawie deklaracji zaakceptowanej przez Zarząd Ratownictwa Wodnego Sława oraz po uiszczeniu wpisowego.

3. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie stosowne uchwały Zarządu Ratownictwa Wodnego Sława.

§ 10

Członek zwyczajny stowarzyszenia RWS mający status osoby fizycznej ma prawo do:

a. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu, wybierać i być wybieranym do władz.

b. Brania czynnego udziału w imprezach stowarzyszenia RWS i używanie jej godła i barw.

c. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz stowarzyszenia RWS.

d. Korzystania z obiektów i urządzeń stowarzyszenia RWS.

e. Korzystania z uprawnień wynikających z działalności stowarzyszenia RWS.

§ 11

Członek zwyczajny stowarzyszenia RWS mający status osoby fizycznej ma obowiązek:

a. Przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał i postanowień władz stowarzyszenia RWS.

b. Brać czynny udział w działalności stowarzyszenia RWS.

c. Przestrzegać zasad dyscypliny i etyki.

d. Dokonać wpłaty wpisowego.

e. Regularnie opłacać składki członkowskie.

f. Przepracować limit godzin bosmańskich i dyżurów(ustalony regulaminem przez Zarząd stowarzyszenia RWS) na rzecz stowarzyszenia RWS.

§ 12

Członkostwo ustaje w skutek:

1. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie (po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych).

2. Skreślenia z listy członków w przypadku:

a. Nieopłacenia składki członkowskiej przez 1 rok.

b. Zgonu członka.

§ 13

W razie naruszenia przez członka zwyczajnego postanowień niniejszego statutu lub uchwał władz stowarzyszenia RWS Zarządowi przysługuje prawo:

a. Zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie.

b. Odmówienie pomocy organizacyjnej lub innego poparcia.

c. Zawieszenie członka w pełnieniu funkcji społecznej w stowarzyszeniu RWS do czasu rozpoznania sprawy przez Walne Zebranie.

Wykluczenie członka ze stowarzyszenia RWS na podstawie uchwały Walnego Zebrania.

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana statutową działalnością stowarzyszenia RWS, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

2. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu RWS przez swojego przedstawiciela.

3. Członek wspierający ma prawo do :

a) uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu,

b) brania czynnego udziału w imprezach stowarzyszenia RWS i używanie jego godła i barw,

c) korzystania z obiektów i urządzeń stowarzyszenia RWS,

d) korzystania z uprawnień wynikających z działalności stowarzyszenia RWS.

4. Utrata praw członka wspierającego następuje na skutek :

e) rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie zarządowi stowarzyszenia RWS,

f) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu stowarzyszenia RWS.

Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał i postanowień władz stowarzyszenia RWS.

Rozdział IV

Władze stowarzyszenia RWS.

§ 15

1. Władzami stowarzyszenia RWS są:

a. Walne Zebranie.

b. Zarząd stowarzyszenia RWS.

2. Organem kontrolnym Zarządu stowarzyszenia RWS jest Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Kadencja władz stowarzyszenia RWS trwa 4 lata.

2. Wybór władz stowarzyszenia RWS i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej wszystkie uchwały władz stowarzyszenia RWS zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1∕2 liczby osób uprawnionych do głosowania.

4. Członkowie ustępujących władz stowarzyszenia RWS, którzy nie uzyskali absolutorium Walnego Zebrania za okres kadencji, nie mają prawa kandydować do władz wszystkich struktur stowarzyszenia RSW na okres następnej kadencji.

§ 17

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarządowi stowarzyszenia RWS oraz Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia składu bez konieczności wyborów z zastrzeżeniem §16 ustęp 4 Statutu.

2. Liczba członków powołanych w trybie uzupełnienia Zarządu stowarzyszenia RWS nie może w okresie kadencji organu przekroczyć 1/3 jego składu osobowego. Uchwała w tej sprawie wymaga ważności głosów 2/3 ogólnej liczby członków Zarządu stowarzyszenia RWS.

3. Liczba członków powołanych w trybie uzupełnienia Komisji Rewizyjnej nie może w okresie kadencji organu przekroczyć 1/2 jej składu osobowego. Uchwała w tej sprawie wymaga ważności głosów 1/2 ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej.

4. W przypadku zmniejszenia się stanu osobowego Zarządu stowarzyszenia RWS lub Komisji Rewizyjnej o ponad 50 % przeprowadza się nowe wybory.

Rozdział V

Walne Zebranie.

§ 18

1. Najwyższą władzą stowarzyszenia RWS jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie jest zwoływane w trybie zwyczajnym przez Zarząd stowarzyszenia RWS.

3. Walne Zebranie zwołane w trybie zwyczajnym odbywa się jako sprawozdawcze raz na rok i jako sprawozdawczo-wyborcze raz na cztery lata, nie później niż 3 miesiące po upływie kadencji.

4. Walne Zebranie może być zwołane w szczególnie uzasadnionych przypadkach jako nadzwyczajne na wniosek :

a) Zarządu stowarzyszenia RWS.

b) Komisji Rewizyjnej.

c) 1/3 ogólnej liczby członków stowarzyszenia RWS

5. Walne Zebranie zwoływane w trybie nadzwyczajnym organizuje Zarząd stowarzyszenia RWS w terminie 1 miesiąca licząc od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie i podejmuje decyzje w sprawach, dla których zaistniała konieczność zwołania Zebrania.

6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków nie później niż 14 dni przed terminem.

7. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania przez Zarząd stowarzyszenia RWS na warunkach określonych w §18 ustępy 3 i 5, Walne Zebranie zwołuje i organizuje Komisja Rewizyjna.

8. Uchwały Walnego Zebranie zapadają zwykła większością głosów przy obecności, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. Uchwalenie warunków i programu działania stowarzyszenia RWS.

b. Przyjęcie sprawozdania z działalności ustępujących władz stowarzyszenia RWS.

c. Przyjęcie sprawozdania z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej.

d. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej oraz ocena działalności Zarządu stowarzyszenia RWS za okres kadencji.

e. Ustalanie liczby członków Zarządu stowarzyszenia RWS i Komisji Rewizyjnej.

f. Wybór Zarządu stowarzyszenia RWS.

g. Wybór Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia RWS.

h. Uchylanie uchwał zarządu stowarzyszenia RWS niezgodnych ze statutem i obowiązującym prawem.

i. Podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa członków stowarzyszenia RWS.

j. Odwoływanie członków Zarządu stowarzyszenia RWS i Komisji Rewizyjnej.

k. Udzielanie lub nie udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi stowarzyszenia RWS na wniosek Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu nad absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Zarządu stowarzyszenia RWS.

l. Uchwalanie zmian w statucie stowarzyszenia RWS.

m. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się stowarzyszenia RWS i przeznaczenia jej majątku.

n. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków i władze stowarzyszenia RWS.

o. Ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego.

p. Walne zebranie określa tryb głosowania, jawny lub tajne.

§ 20

W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni stowarzyszenia RWS oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

Rozdział VI

Zarząd stowarzyszenia RWS.

§ 21

1. Zarząd stowarzyszenia RWS składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie stowarzyszenia RWS.

2. Członkowie Zarządu pełnią funkcje społecznie.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu stowarzyszenia RWS należy:

1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.

2. Kierowanie całokształtem działalności stowarzyszenia RWS zgodnie ze statutem.

3. Reprezentowanie stowarzyszenia RWS na zewnątrz.

4. Uchwalanie budżetu i preliminarza wydatków.

5. Zarządzanie majątkiem stowarzyszenia RWS.

6. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami stowarzyszenia RWS.

7. Przyjmowanie członków, skreślanie z listy członków, zawieszanie w prawach członka.

8. Na pierwszym spotkaniu Zarząd stowarzyszenia RWS wybiera z pośród siebie komandora, wice komandora i skarbnika.

9. Nadzorowanie i kontrolowanie działalności członków stowarzyszenia RWS.

10. Wydawanie regulaminów wewnętrznych zgodnie ze statutem.

11. Zwoływanie Walnego Zebrania sprawozdawczo - wyborczego raz na 4 lata i Walnych Zebrań

sprawozdawczych raz na rok oraz przedkładanie sprawozdań z działalności Zarządu przed Walnymi Zebraniami.

12. Występowanie do władz gminnych, wojewódzkich i administracji rządowej o pomoc w zakresie działania i zadań statutowych oraz o nadanie wyróżnień i odznaczeń.

§ 23

Posiedzenia Zarządu stowarzyszenia RWS odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna stowarzyszenia RWS.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 osób, w tym przewodniczącego i członków.

2. Na pierwszym spotkaniu Komisja Rewizyjna stowarzyszenia RWS wybiera z pośród siebie przewodniczącego i członków.

3. Działalnością Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący, który jest odpowiedzialny wyłącznie przed Walnym Zebraniem.

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie całokształtu działalności stowarzyszenia RWS ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

2. Informowanie Zarządu stowarzyszenia RWS o stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszanie wynikających z kontroli wniosków.

3. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności i wniosków w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi stowarzyszenia RWS.

4. Przewodniczący komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu stowarzyszenia RWS z głosem doradczym.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia RWS nie mogą być członkami innych Władz Stowarzyszenia RWS lub jego pracownikami.

6. Opiniowanie projektu budżetu i preliminarza wydatków.

7. Składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu stowarzyszenia RWS.

§ 26

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są z zachowaniem postanowień §16 ust. 3.

3. Członków Komisji Rewizyjnej obowiązują takie same zasady postępowania jak statutowych członków stowarzyszenia RWS.

Rozdział VIII

Majątek stowarzyszenia RWS.

§ 27

1. Majątek stowarzyszenia RWS stanowią: nieruchomości, ruchomości wartości prawne i niematerialne, gotówka , papiery wartościowe i inne aktywa będące własnością stowarzyszenia RWS.

2. Zarządzanie majątkiem stowarzyszenia RWS powinno być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Majątek stowarzyszenia RWS tworzą:

a. przychody z wpisowego i składek członkowskich.

b. przychody z darowizn zapisów i dotacji.

c. wpływy z działalności statutowej.

d. przychody z majątku stowarzyszenia RWS.

4. Majątek stowarzyszenia RWS przeznaczony jest na finansowanie statutowej działalności stowarzyszenia RWS oraz bieżącej działalności organizacyjnej.

5. Majątek stowarzyszenia RWS nie może być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia RWS.

§ 28

Zarząd stowarzyszenia RWS lub wyznaczeni imiennie jego członkowie są uprawnieni do działania w imieniu stowarzyszenia RWS w zakresie zawierania umów, zaciągania zobowiązań i nabywania wartości majątkowych oraz wykonywania czynności prawnych dotyczących tylko i wyłącznie stowarzyszenia RWS i ponoszą w tym zakresie odpowiedzialność cywilno-prawną za skutki swych działań.

§ 29

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób z zarządu

Rozdział IX

Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia RWS.

§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się stowarzyszenia RWS podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków stowarzyszenia RWS.

§ 31

Rozwiązanie się stowarzyszenia RWS następuje w przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu się zgodnie z § 19 ust. n statutu.

§ 32

Wniosek o rozwiązaniu się stowarzyszenia RWS nie może być wnioskiem nagłym lecz musi wpłynąć do Zarządu stowarzyszenia RWS najpóźniej na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania i musi być umieszczony w porządku dziennym Walnego Zebrania.

§ 33

Walne Zebranie określa tryb rozwiązania się stowarzyszenia RWS i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia RWS.

Rozdział X

Postanowienia końcowe.

§ 34

Stowarzyszenie RWS może być także członkiem innego stowarzyszenia lub federacji o podobnym profilu działalności. O przystąpieniu do innego stowarzyszenia lub federacji decyduje Walne Zebranie.

 • TONIĘCIE
 • Ogólnie jest to rodzaj gwałtownego uduszenia w wyniku zalania wodą górnych dróg oddechowych i ciężkich zaburzeń w gospodarce elektrolitowej organizmu po przedostaniu się wody do krążenia. Słownik Websler'a podaje, że "utonięcie jest to uduszenie przez zanurzenie, szczególnie w wodzie". Szczególnie w wodzie, dlatego, że zdarzają się tez uduszenia w innych płynach lub nawet w środowisku produktów sypkich na przykład w ziarnie zbożowym- Nie jest to jednak określenie ścisłe, bowiem nie uwzględnia zmian, jakie wywołuje obecność wody w płucach, Istnieje inne trafniejsze określenie, według którego "tonięcie" obejmuje swoim zakresem grupę zjawisk zachodzących w ustroju na skutek zanurzenia w środowisku płynnym, przy czym owośrodowisko samo w sobie w normalnych warunkach nie jest szkodliwe. W procesie tonięcia dochodzi do ciężkiego rozstroju zdrowia i jeżeli nie zostanie ono odpowiednio szybko przerwane, niechybnie nastąpi śmierć. Zestawienia światowe stwierdzają, że przeciętnie na każde 100.000 mieszkańców ziemi około 5-6 osób rocznie ginie wskutek utonięcia. W Polsce w 1992 r, na 100.000 mieszkańców zanotowano statystycznie 2.88 takie wypadki na wodach ogólnodostępnych. Niektórzy autorzy podają, że jedynie w około 25% wypadków dochodzi do utonięcia typowego, gdzie przyczyną śmierci jest zalanie dróg oddechowych przez wodę, która odcina dostęp do powietrza i wywołuje poważne zmiany wewnątrz ustroju, a pozostałe 75% wypadków to wcześniejsze zatrzymanie krążenia lub wypadki spowodowane innymi przyczynami.

 • Medycyna sądowa dzieli utonięcia na; typowe, według niżej przedstawionego pięcio klasowego podziału, nietypowe (atypowe), wywołane zmianami w narządach wewnętrznych, zapaścią po zadrażnieniu błon śluzowych nosogardzieli i głównie chorobami układu sercowo-naczyniowego atakiem padaczkowym czy też upojeniem alkoholowymi w wyniku czego w procesie agonii dochodzi również do zalania dróg oddechowych przez wodę,         - pośrednie, zwane inaczej "śmiercią w wodzie", gdzieśmierć następuje jeszcze przed dostaniem się wody do pluć.

  • Proces tonięcia typowego dzielony jest na pięć okresów:

  • Okres I

   Trwa zazwyczaj 5-15 sekund charakteryzuje się gwałtownymi głębokimi ruchami wdechowymi i wydechowymi wywołanymi podrażnieniem zakończeń nerwowych skóry przez zimną wodę. W tym okresie może dojść do wciągnięcia niewielkich ilości wody do płuc. Objawy te charakterystyczne są dla wypadków niespodziewanego znalezienia się w wodzie. Efekt ten nie występuje wśród osób nieprzytomnych i przy wpadnięciu do wody o temperaturze zbliżonej do temperatury ciała oraz przy wcześniejszym oswojeniu się z wodą, na przykład kiedy nie umiejący pływać natrafi podczas kąpieli na stromy spadek dna. Tonący zdaje sobie sprawę ze swojego położenia i stara się nie dopuścić do zachłyśnięcia się wodą.Świadomość braku umiejętności pływania i ocena niebezpieczeństwa sytuacji wywołują u niego panikę.

  • Jest to okres niebezpieczny także dla ratownika.

  • W czasie akcji trzeba zachować szczególną ostrożność.

  • Okres II

   Nazywany jest fazą świadomego oporu. Trwa tak długo, jak długo tonący jest w stanie powstrzymać się przed wciągnięciem wody do płuc. Czas trwania - przeciętnie 30-60 sekund. Występuje tu świadoma walka o nie wchłanianie wody i zatrzymanie powietrza w płucach. Jest to najbardziej dramatyczny moment i w dalszym ciągu szalenie niebezpieczny dla ratownika. Tonący walczy ożycie, co uwidacznia się w postaci wykonywania gwałtownych ruchów mających na celu skierowanie go ku powierzchni wody. Taka intensywna praca mięśniowa pochłania duże zasoby tlenu, przez co skraca tę fazę blisko trzykrotnie. Obliczono, że osoby pływające mogą zużyć nawet pięciokrotnie więcej tlenu od osób nieruchomo zanurzonych pod wodą. Przebieg tego okresu zależy również od: indywidualnej wrażliwości na brak tlenu, wytrenowania organizmu, temperatury wody i głównie od zasobów tlenu jaki zawierał organizm w momencie zaistnienia wypadku. Dalsza obrona przed wchłonięciem wody polega na nasileniu wydechów i połykaniu wody. W końcu nagromadzony nadmiar dwutlenku węgla i niedobór tlenu tak silnie pobudzają ośrodek oddechowy, że zmuszają mięśnie oddechowe do wykonania wdechu, mimo świadomej obrony przed tym. Jest to już początek okresu trzeciego.

  • Okres III

   Jest fazą nasilonych oddechów i trwa zazwyczaj około 60-90 sekund. Wymuszone silne ruchy oddechowe powodują wciąganie wody do płuc, a przy udanych próbach wynurzenia, choć na chwilę, następuje wciąganie mieszaniny wody i powietrza, a także kontynuowane jest często połykanie wody. Ma tu też miejsce niebezpieczeństwo wystąpienia wymiotów i zachłyśnięcia ich treści do dróg oddechowych. Przeprowadzone badania stwierdzają, że w tym okresie wprowadzana jest największa ilość wody do płuc. Jeżeli występuje odchylenie od typowego procesu tonięcia, to ma to miejsce najczęściej w tej fazie. Tonący w dalszym ciągu jest niebezpieczny dla ratownika.

  • Okres IV

   Jest to postępujący zanik czucia i pobudliwości, trwający około 60-90 sekund. Na skutek niedotlenienia ośrodkowego układu nerwowego następuje zatrzymanie oddechu i utrata przytomności. Jest to już ostatni moment do powodzenia akcji ratunkowej i jeżeli w tym czasie tonięcie nie zostanie przerwane, niechybnie grozi to śmiercią ofiary wypadku. W związku z utratą przytomności przez tonącego wcale nie zmniejsza się zagrożenie dla ratującego. Wywołanie dotykiem odruchu obronnego może stać się powodem silnego chwytu za przedmioty znajdujące się w zasięgu ręki.

  • Okres V

   Trwa około 30-50 sekund. Występuje tu zazwyczaj kilka tzw. "końcowych ruchów oddechowych", dziejących się poza świadomością osoby tonącej. Po tym fakcie brak jest już jakichkolwiek zewnętrznych przejawów życia. Zakończeniem tego okresu jest śmierć. Proces tonięcia trwa zazwyczaj od 3 do 6 minut. Czas ten zasadniczo zależny jest głównie od przebiegu II okresu. Nigdy jednak nie wiadomo, co rzeczywiście dziać się będzie w każdym odrębnym wypadku; czasy tu podane są obliczone na podstawie porównania z wynikami prowadzonych na zwierzętach w warunkach laboratoryjnych. Jeżeli tonięcie trwa dłużej niż 3-6 minut, określa się je mianem tonięcia przedłużonego. Mechanizm reakcji ustroju na wchłanianą wodę jest zależny od stopnia jej zasolenia. Jeżeli tonięcie ma przebieg w tzw. wodzie słodkiej - w jeziorze, basenie lub rzece, dochodzi do przenikania wody do krwiobiegu. Dzieje się tak dlatego, że osocze krwi posiada wyższy stopień zasolenia od takiej wody. Działa tu prawo osmozy, tj. prawo o wyrównaniu różnicy stężeń na zasadzie przenikania wody przez błonę półprzepuszczalną w kierunku do roztworu o wyższym zasoleniu w celu rozcieńczenia go i przez to wyrównania poziomu stężeń elektrolitów. Przenikanie wody do krwi trwa prawdopodobnie do momentu wyrównania się poziomów stężeń elektrolitów we krwi i w wodzie kontaktującej się z pęcherzykami płucnymi. Oblicza się, że człowiek w procesie tonięcia jest w stanie przyjąć do płuc około 1500- 2000 mililitrów płynu, który w przeciągu 2-3 minut może przedostać się do krwi pod warunkiem, że serce cały czas pracuje. W ten sposób dochodzi nie tylko do rozcieńczenia krwi, ale także do powiększenia jej ilości w łożysku naczyniowym. Ma to zdecydowanie niekorzystne znaczenie dla całości funkcjonowania najważniejszych w życiu czynności ustroju. Krwinki czerwone pod wpływem działania wody ulegają hemolizie, tj. "rozpadowi" tracąc w ten sposób możliwość przenoszenia i przyłączania tlenu i dwutlenku węgla. Uwolnione z osocza krwi jony potasu, jak również zmiana poziomu innych jonów, wywołuje swoisty szok elektrolitowy. Wpływa on upośledzająco na pracę serca i innych narządów. Główne więc przyczyny śmierci wskutek utonięcia to: niedotlenienie w następstwie zalania dróg oddechowych przez wodę i kolejno następująca ostra niedomoga pracy serca na skutek zaburzeń w gospodarce elektrolitowej. Przeprowadzone badania stwierdziły, ze jeżeli niedotlenienie i zaburzenia elektrolitowe wystąpią osobno nie są tak groźne dla życia jak ich wystąpienie równoczesne. W wypadku utonięcia w wodzie o wysokim stopniu zasolenia, reakcja ustroju ma odmienny przebieg. Jeżeli woda obecna w płucach posiada wyższy poziom elektrolitów od krwi w naczyniach włosowatych oplatających pęcherzyki płucne, wówczas następuje oddawanie wody z osocza krwi do wnętrza pęcherzyków. Ma to wpływ na spadek ilości płynów ustrojowych. Gęstnieje krew odpływająca z płuc, co dodatkowo zmniejsza pojemność krwi wysyłanej z lewej komory serca do krwiobiegu wielkiego. Istnieją również teorie, które poddają w wątpliwość hipotezę o gęstnieniu krwi. Z pewnością przenikanie wody z osocza ma miejsce w kierunku roztworu o wyższym stopniu zasolenia, ale do gęstnienia krwi prawdopodobnie dochodzi tylko w małym krwiobiegu, gdyż dalej krew ma być uzupełniana wodą, pochodzącą z tkanek organizmu. Jeżeli nawet tak się dzieje, to i tak utrata płynów ustrojowych wywołuje ciężki szok w krążeniu. Istnieje też pogląd, że nie zachodzą istotne patologiczne różnice, które można by odnieść do stopnia zasolenia płynu, w którym doszło do utonięcia, ponieważ rozstrój zdrowia osób, które odratowano jest następstwem niedotlenienia i wchłonięcia wody do płuc, co bez względu na jej rodzaj i tak wywołuje ich obrzęk i stan zapalny. Warto też wspomnieć, że woda w naszym Bałtyku posiada niewielki stopień zasolenia w stosunku do innych mórz. Bałtyk zalicza się do mórz słonawych, a stopień zasolenia jego wód powierzchniowych ma zdecydowanie mniejsze znaczenie dla zjawisk opisanych przy reakcji na obecność w płucach płynu o dużym stężeniu soli. Informacją szczególnie ważną dla ratownika jest świadomość szkodliwości wynikającej z wciągania wody do płuc przez tonącego. Nie należy więc hołdować starym poglądom, że z ratowaniem tonącego trzeba poczekać, aż ten "porządnie opije się wody", przez co kontakt z nim ma stać się mniej groźny. Takie praktyki prowadzą do tego, że wydobyty wprawdzie z wody osobnik umiera w drodze do szpitala lub już na oddziale na skutek wystąpienia obrzęku płuc, co zwane jest niekiedy "utonięciem na suchym lądzie". Takie postępowanie jest poważnym błędem, ponieważ zawsze należy unikać bezpośredniego kontaktu z tonącym i ratować go jak najszybciej przy pomocy odpowiedniego sprzętu. Poniżej przedstawiona jest tabela ilustrująca teorię pięciu okresów tonięcia w zestawieniu z przeciętnymi czasami trwania poszczególnych elementów akcji ratunkowej. Ponieważ jest to zestawienie dwóch teorii dające w rezultacie teorię zupełnie odrębną, należy to traktować jedynie jako przykład ewentualności, która może ale nie musi mieć odbicia w praktyce. Oznacza to, że do rzadkości należeć będzie pokrycie się podanych tu czasów i odległości. Pewne jednak podobieństwa ze schematem mogą wystąpić. Zobacz tabelę

TONIĘCIE

Ogólnie jest to rodzaj gwałtownego uduszenia w wyniku zalania wodą górnych dróg oddechowych i ciężkich zaburzeń w gospodarce elektrolitowej organizmu po przedostaniu się wody do krążenia. Słownik Websler'a podaje, że "utonięcie jest to uduszenie przez zanurzenie, szczególnie w wodzie". Szczególnie w wodzie, dlatego, że zdarzają się tez uduszenia w innych płynach lub nawet w środowisku produktów sypkich na przykład w ziarnie zbożowym- Nie jest to jednak określenie ścisłe, bowiem nie uwzględnia zmian, jakie wywołuje obecność wody w płucach, Istnieje inne trafniejsze określenie, według którego "tonięcie" obejmuje swoim zakresem grupę zjawisk zachodzących w ustroju na skutek zanurzenia w środowisku płynnym, przy czym owośrodowisko samo w sobie w normalnych warunkach nie jest szkodliwe. W procesie tonięcia dochodzi do ciężkiego rozstroju zdrowia i jeżeli nie zostanie ono odpowiednio szybko przerwane, niechybnie nastąpi śmierć. Zestawienia światowe stwierdzają, że przeciętnie na każde 100.000 mieszkańców ziemi około 5-6 osób rocznie ginie wskutek utonięcia. W Polsce w 1992 r, na 100.000 mieszkańców zanotowano statystycznie 2.88 takie wypadki na wodach ogólnodostępnych. Niektórzy autorzy podają, że jedynie w około 25% wypadków dochodzi do utonięcia typowego, gdzie przyczyną śmierci jest zalanie dróg oddechowych przez wodę, która odcina dostęp do powietrza i wywołuje poważne zmiany wewnątrz ustroju, a pozostałe 75% wypadków to wcześniejsze zatrzymanie krążenia lub wypadki spowodowane innymi przyczynami.

 • Medycyna sądowa dzieli utonięcia na;

 • typowe, według niżej przedstawionego pięcio klasowego podziału,

 • nietypowe (atypowe), wywołane zmianami w narządach wewnętrznych, zapaścią po zadrażnieniu błon śluzowych nosogardzieli i głównie chorobami układu sercowo-naczyniowego atakiem padaczkowym czy też upojeniem alkoholowymi w wyniku czego w procesie agonii dochodzi również do zalania dróg oddechowych przez wodę,

 • pośrednie, zwane inaczej "śmiercią w wodzie", gdzieśmierć następuje jeszcze przed dostaniem się wody do pluć.

 • Proces tonięcia typowego dzielony jest na pięć okresów:

 • Okres I

  Trwa zazwyczaj 5-15 sekund charakteryzuje się gwałtownymi głębokimi ruchami wdechowymi i wydechowymi wywołanymi podrażnieniem zakończeń nerwowych skóry przez zimną wodę. W tym okresie może dojść do wciągnięcia niewielkich ilości wody do płuc. Objawy te charakterystyczne są dla wypadków niespodziewanego znalezienia się w wodzie. Efekt ten nie występuje wśród osób nieprzytomnych i przy wpadnięciu do wody o temperaturze zbliżonej do temperatury ciała oraz przy wcześniejszym oswojeniu się z wodą, na przykład kiedy nie umiejący pływać natrafi podczas kąpieli na stromy spadek dna. Tonący zdaje sobie sprawę ze swojego położenia i stara się nie dopuścić do zachłyśnięcia się wodą.Świadomość braku umiejętności pływania i ocena niebezpieczeństwa sytuacji wywołują u niego panikę.

 • Jest to okres niebezpieczny także dla ratownika.

 • W czasie akcji trzeba zachować szczególną ostrożność.

 • Okres II

  Nazywany jest fazą świadomego oporu. Trwa tak długo, jak długo tonący jest w stanie powstrzymać się przed wciągnięciem wody do płuc. Czas trwania - przeciętnie 30-60 sekund. Występuje tu świadoma walka o nie wchłanianie wody i zatrzymanie powietrza w płucach. Jest to najbardziej dramatyczny moment i w dalszym ciągu szalenie niebezpieczny dla ratownika. Tonący walczy ożycie, co uwidacznia się w postaci wykonywania gwałtownych ruchów mających na celu skierowanie go ku powierzchni wody. Taka intensywna praca mięśniowa pochłania duże zasoby tlenu, przez co skraca tę fazę blisko trzykrotnie. Obliczono, że osoby pływające mogą zużyć nawet pięciokrotnie więcej tlenu od osób nieruchomo zanurzonych pod wodą. Przebieg tego okresu zależy również od: indywidualnej wrażliwości na brak tlenu, wytrenowania organizmu, temperatury wody i głównie od zasobów tlenu jaki zawierał organizm w momencie zaistnienia wypadku. Dalsza obrona przed wchłonięciem wody polega na nasileniu wydechów i połykaniu wody. W końcu nagromadzony nadmiar dwutlenku węgla i niedobór tlenu tak silnie pobudzają ośrodek oddechowy, że zmuszają mięśnie oddechowe do wykonania wdechu, mimo świadomej obrony przed tym. Jest to już początek okresu trzeciego.

 • Okres III

  Jest fazą nasilonych oddechów i trwa zazwyczaj około 60-90 sekund. Wymuszone silne ruchy oddechowe powodują wciąganie wody do płuc, a przy udanych próbach wynurzenia, choć na chwilę, następuje wciąganie mieszaniny wody i powietrza, a także kontynuowane jest często połykanie wody. Ma tu też miejsce niebezpieczeństwo wystąpienia wymiotów i zachłyśnięcia ich treści do dróg oddechowych. Przeprowadzone badania stwierdzają, że w tym okresie wprowadzana jest największa ilość wody do płuc. Jeżeli występuje odchylenie od typowego procesu tonięcia, to ma to miejsce najczęściej w tej fazie. Tonący w dalszym ciągu jest niebezpieczny dla ratownika.

 • Okres IV

  Jest to postępujący zanik czucia i pobudliwości, trwający około 60-90 sekund. Na skutek niedotlenienia ośrodkowego układu nerwowego następuje zatrzymanie oddechu i utrata przytomności. Jest to już ostatni moment do powodzenia akcji ratunkowej i jeżeli w tym czasie tonięcie nie zostanie przerwane, niechybnie grozi to śmiercią ofiary wypadku. W związku z utratą przytomności przez tonącego wcale nie zmniejsza się zagrożenie dla ratującego. Wywołanie dotykiem odruchu obronnego może stać się powodem silnego chwytu za przedmioty znajdujące się w zasięgu ręki.

 • Okres V

  Trwa około 30-50 sekund. Występuje tu zazwyczaj kilka tzw. "końcowych ruchów oddechowych", dziejących się poza świadomością osoby tonącej. Po tym fakcie brak jest już jakichkolwiek zewnętrznych przejawów życia. Zakończeniem tego okresu jest śmierć. Proces tonięcia trwa zazwyczaj od 3 do 6 minut. Czas ten zasadniczo zależny jest głównie od przebiegu II okresu. Nigdy jednak nie wiadomo, co rzeczywiście dziać się będzie w każdym odrębnym wypadku; czasy tu podane są obliczone na podstawie porównania z wynikami prowadzonych na zwierzętach w warunkach laboratoryjnych. Jeżeli tonięcie trwa dłużej niż 3-6 minut, określa się je mianem tonięcia przedłużonego. Mechanizm reakcji ustroju na wchłanianą wodę jest zależny od stopnia jej zasolenia. Jeżeli tonięcie ma przebieg w tzw. wodzie słodkiej - w jeziorze, basenie lub rzece, dochodzi do przenikania wody do krwiobiegu. Dzieje się tak dlatego, że osocze krwi posiada wyższy stopień zasolenia od takiej wody. Działa tu prawo osmozy, tj. prawo o wyrównaniu różnicy stężeń na zasadzie przenikania wody przez błonę półprzepuszczalną w kierunku do roztworu o wyższym zasoleniu w celu rozcieńczenia go i przez to wyrównania poziomu stężeń elektrolitów. Przenikanie wody do krwi trwa prawdopodobnie do momentu wyrównania się poziomów stężeń elektrolitów we krwi i w wodzie kontaktującej się z pęcherzykami płucnymi. Oblicza się, że człowiek w procesie tonięcia jest w stanie przyjąć do płuc około 1500- 2000 mililitrów płynu, który w przeciągu 2-3 minut może przedostać się do krwi pod warunkiem, że serce cały czas pracuje. W ten sposób dochodzi nie tylko do rozcieńczenia krwi, ale także do powiększenia jej ilości w łożysku naczyniowym. Ma to zdecydowanie niekorzystne znaczenie dla całości funkcjonowania najważniejszych w życiu czynności ustroju. Krwinki czerwone pod wpływem działania wody ulegają hemolizie, tj. "rozpadowi" tracąc w ten sposób możliwość przenoszenia i przyłączania tlenu i dwutlenku węgla. Uwolnione z osocza krwi jony potasu, jak również zmiana poziomu innych jonów, wywołuje swoisty szok elektrolitowy. Wpływa on upośledzająco na pracę serca i innych narządów. Główne więc przyczyny śmierci wskutek utonięcia to: niedotlenienie w następstwie zalania dróg oddechowych przez wodę i kolejno następująca ostra niedomoga pracy serca na skutek zaburzeń w gospodarce elektrolitowej. Przeprowadzone badania stwierdziły, ze jeżeli niedotlenienie i zaburzenia elektrolitowe wystąpią osobno nie są tak groźne dla życia jak ich wystąpienie równoczesne. W wypadku utonięcia w wodzie o wysokim stopniu zasolenia, reakcja ustroju ma odmienny przebieg. Jeżeli woda obecna w płucach posiada wyższy poziom elektrolitów od krwi w naczyniach włosowatych oplatających pęcherzyki płucne, wówczas następuje oddawanie wody z osocza krwi do wnętrza pęcherzyków. Ma to wpływ na spadek ilości płynów ustrojowych. Gęstnieje krew odpływająca z płuc, co dodatkowo zmniejsza pojemność krwi wysyłanej z lewej komory serca do krwiobiegu wielkiego. Istnieją również teorie, które poddają w wątpliwość hipotezę o gęstnieniu krwi. Z pewnością przenikanie wody z osocza ma miejsce w kierunku roztworu o wyższym stopniu zasolenia, ale do gęstnienia krwi prawdopodobnie dochodzi tylko w małym krwiobiegu, gdyż dalej krew ma być uzupełniana wodą, pochodzącą z tkanek organizmu. Jeżeli nawet tak się dzieje, to i tak utrata płynów ustrojowych wywołuje ciężki szok w krążeniu. Istnieje też pogląd, że nie zachodzą istotne patologiczne różnice, które można by odnieść do stopnia zasolenia płynu, w którym doszło do utonięcia, ponieważ rozstrój zdrowia osób, które odratowano jest następstwem niedotlenienia i wchłonięcia wody do płuc, co bez względu na jej rodzaj i tak wywołuje ich obrzęk i stan zapalny. Warto też wspomnieć, że woda w naszym Bałtyku posiada niewielki stopień zasolenia w stosunku do innych mórz. Bałtyk zalicza się do mórz słonawych, a stopień zasolenia jego wód powierzchniowych ma zdecydowanie mniejsze znaczenie dla zjawisk opisanych przy reakcji na obecność w płucach płynu o dużym stężeniu soli. Informacją szczególnie ważną dla ratownika jest świadomość szkodliwości wynikającej z wciągania wody do płuc przez tonącego. Nie należy więc hołdować starym poglądom, że z ratowaniem tonącego trzeba poczekać, aż ten "porządnie opije się wody", przez co kontakt z nim ma stać się mniej groźny. Takie praktyki prowadzą do tego, że wydobyty wprawdzie z wody osobnik umiera w drodze do szpitala lub już na oddziale na skutek wystąpienia obrzęku płuc, co zwane jest niekiedy "utonięciem na suchym lądzie". Takie postępowanie jest poważnym błędem, ponieważ zawsze należy unikać bezpośredniego kontaktu z tonącym i ratować go jak najszybciej przy pomocy odpowiedniego sprzętu. Poniżej przedstawiona jest tabela ilustrująca teorię pięciu okresów tonięcia w zestawieniu z przeciętnymi czasami trwania poszczególnych elementów akcji ratunkowej. Ponieważ jest to zestawienie dwóch teorii dające w rezultacie teorię zupełnie odrębną, należy to traktować jedynie jako przykład ewentualności, która może ale nie musi mieć odbicia w praktyce. Oznacza to, że do rzadkości należeć będzie pokrycie się podanych tu czasów i odległości. Pewne jednak podobieństwa ze schematem mogą wystąpić. Zobacz tabelę

WYNIKI VI MARATONU PŁYWACKIEGO - PUCHAR POLSKI

MASTERS NA WODACH OTWARTYCH

KLASYFIKACJA WG KATEGORI KOBIET

KATEGORIA A, w/g kategoriI kobiety:

1. Burdelak Agnieszka.       Klub - MKS Swim Academy,        czas - 00:43:09,00

2. Wielechowska Anna,       Klub - Niezrzeszony Złotnik,        czas - 00:45:14,00

KATEGORIA B

1. Maduzia Aneta,                klub - Start Poznań,                   czas - 00:47:52,00

2. Bołtuć Małgorzata,           klub - Redeco Wrocław,             czas - 00:51:04,00

KATEGORIA C

1. Waśkowiak Małgorzata,   klub - niezrzeszony Leszno,       czas - 01:01:37,00

KATEGORIA D

Chęcińska Kalina,                klub - niezrzeszony                     czas - 00:48:02,00 

KATEGORIA F

1. Kotecka Anna                  klub - KS WARTA Poznań          czas - 00:50:46,00

KLASYFIKACJA WG KATEGORI MĘSZCZYZN

KATEGORIA A

1. Turla Bartosz                  klub - City Zen Poznań                czas - 00:49:24,00                 

KATEGORIA B 

1. Stasiaczek Michał         klub - I Can Swim Wrocław            czas - 00:44:01,00

2. Włodarczak Sławomir   klub - niezrzeszony Dąbcze           czas - 00:48:24,00

3. Wojciechowski Maciej   klub - KP Żaglica Poznań               czas - 00:51:44,00

4. Lasek Paweł                 klub - Rekin Świebodzice               czas - 00:53:01,00

KATEGORIA C

1. Lipiński Łukasz             klub - niezrzeszony Głogów            czas - 00:45:15,00

2. Zembik Oskar              klub - niezrzeszony Zielona Góra   czas - 00:55::02,00

3. Herman Łukasz           klub - niezrzeszony Szamotuły       czas - 01:03:32,00

4. Chwist Jacek               klub - I Can Swim Wrocław            czas - 01:12:55,00

KATEGORIA D

1. Ćwikła Grzegorz         klub - niezrzeszony Gorzów Wlkp.  czas - 00: 47:57,00

KATEGORIA E

1. Rother Marek              klub - WKS Śląsk Wrocław            czas - 00:38:01,00

2. Monczak Piotr             klub - Star Poznań                         czas - 01:01:46,00

3. Olejniczak Piotr           klub - niezrzeszony Głogów            czas - 01:01:46,00

4. Bielawski Robert         klub - niezrzeszony Dobroszyce     czas - 01:10:35,00

KATEGORIA F

1. Ogrodnik Bogusław    klub - niezrzeszony Wrocław           czas - 00:53:00,00

2. Thiem Jacek               klub - KS WARTA Pozznań             czas - 00:54:27,00

3. Wilkosz Piotr               klub - niezrzeszony Wrocław           czas - 00:58:24,00

KATEGORIA G

1. Orlikowski Wiesław     klub - Toruń Multisport Tem             czas - 01:14:15,00

KATEGORIA H

1. Skrzypek Stefan          klub - STEFF Wrocław                   czas - 00:50:49,00

2. Lasowy Marian            klub - Start Gorzów Wlkp.              czas - 00:57:42,00

KATEGORIA I

1. Gałkowski Zbigniew    klub - Redeko Wrocław                   czas - DNF

KATEGORIA j

1. Wirski Jerzy                klub - AGROŚ Kargowa                  czas - 01:37:00,00VI Maraton Pływacki - Puchar Polski Masters

Maraton Pływacki Sława 2016 na dystansie 3km, odbędzie się w dniu 16-07-2016r

Organizator: Ratownictwo Wodne Sława

Termin: 16 / sobota / 07-2016r

Miejsce: Jezioro Sławskie

POGODA: 

prawie bezchmurnie
23°C
prawie bezchmurnie
 • T. odczuw.
  24 °C
 • Wiatr
  15 km/h nw
 • Porywy
  40 km/h
 • Chmury
  10-20% nieba
 • Opady 
  0 mm / 12 h
 • Ciśnienie
  1022 hPa
 • Wilgotność
  48 %
 • Termika
  ciepło i sucho
 • Biomet
  obojętny
 

MARATON 3 km Kopiowanie