• rws_header_right_1.png
  • rws_header_right_2.png
  • rws_header_right_3.png

 VII PUCHAR POLSKI ZACHODNIEJ RATOWNICTWA WODNEGO I DZIAŁAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH

odbędzie się 3,4,5 czerwca 2016.

Miejsce: Bytom Odrzański.
 

Image 28

Termin: 05,06,07-06-2015r

Miejsce: Bytom Odrzański

         VI PUCHAR POLSKI ZACHODNIEJ RATOWNICTWA WODNEGO I DZIAŁAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH. Wojewódzkie eliminacje do 

IX MISTRZOSTW POLSKI STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW W RATOWNICTWIE WODNYM I POWODZIOWYM 

 POD PATRONATEM:

WOJEWODY LUBUSKIEGO – KATARZYNY OSOS

STAROSTY NOWOSOLSKIEGO – WALDEMARA WRZEŚNIAKA

PREZESA ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP WOJ. LUBUSKIEGO - EDWARDA FEDKO 

REGULAMIN

§ 1 CEL
Puchar Polski Zachodniej Ratownictwa Wodnego i Działań Przeciwpowodziowych
jest formą intensywnego szkolenia niezbędnego w przygotowaniu do sprawnego prowadzenia działań ratowniczych, a jego celem jest:
1. Sprawdzenie stopnia wyszkolenia ratowników wodnych w zakresie ratownictwa
wodnego i powodziowego.
2. Podnoszenie kwalifikacji poprzez rywalizację sportową.
3. Mobilizowanie do intensywnego szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego
i powodziowego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych.
4. Wymiana doświadczeń w zakresie akcji ratowniczych oraz zasad bezpieczeństwa
na wodzie i nad wodą.
5. Przekazywanie społeczeństwu zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą.
6. Integracja środowiska strażackiego z innymi służbami ratownictwa wodnego.
7. Popularyzacja idei i tradycji ratownictwa wśród społeczeństwa.

§ 2 ORGANIZATORZY
1. Ratownictwo Wodne Sława
2. Lokalne Władze Samorządowe                                                                                   3. OSP Bytom Odrzański

§ 3 PARTNERZY
1. ZOSP RP Województwa Lubuskiego
2. OR PCK Nowa Sól

§ 4 MIEJSCE I TERMIN

1. Miejsce: Bytom Odrzański.
2. Termin: 5,6,7 czerwca 2015r

§ 5 KONKURENCJE:
1. Wyścig łodzi wiosłowych
2. Budowa wału przeciwpowodziowego
3. Przeprawa
4. Wiązanie węzłów
5. Tor przeszkód
6. Pierwsza pomoc                                                                                                        7. Konkurencja sprawnościowa z użyciem skutera wodnego                                         8. Śmigłowiec

§ 6 KIEROWNICTWO PUCHARU

1. Kierownictwo Pucharu kieruje sprawnym przebiegiem Pucharu.
2. Kierownictwo Pucharu jest powoływane przez Zarząd RWS.
3. W skład Kierownictwa Pucharu wchodzą:

a/ Komandor - Robert Wagner

b/ Sędzia Główny - Ryszard Dąbrowa 

c / Bogusław Cielebąk

 d/ Stanisław Dąbrowski

 e/ Sędzia - Grażyna Krzyśko 

f/ Sędzia - Mirosław Łuszczak

g/ Sędzia - Bogusław Raczykowski

h/ Sędzia - Piotr Lewartowski

i/ Sędzia - Mirosław Socha

j/ Kierownik Biura - Izabella Karbowska - Grabarz

k/ Sekretarz Biura - Paweł Grabarz

4. Kierownik Biura Pucharu odpowiada za sprawność organizacyjną i logistyczną
Pucharu.

§ 7 KOMISJA SĘDZIOWSKA
1. Zarząd Ratownictwa Wodnego Sława powołuje Sędziego Głównego oraz powołuje Sędziów tworzących Komisję Sędziowską.
2. W skład Komisji Sędziowskiej wchodzą :
a/ Sędzia Główny,
b/ Sędzia Startowy,
c/ Sędziowie Techniczni,
d/ Sędziowie Pomocniczy- starowy.
3. Sędzia Główny określa liczbę sędziów Komisji Sędziowskiej.
4. Obsługę Komisji Sędziowskiej zapewnia Sekretariat Pucharu.
5. Komisja działa w oparciu o Regulamin Komisji Sędziowskiej stanowiący Załącznik
nr 2 do Regulaminu.
6. Decyzja Sędziego Głównego jest decyzją ostateczną.

§ 8 UDZIAŁ I WARUNKI UCZESTNICTWA W PUCHARZE
1. W Pucharze biorą udział załogi reprezentujące Państwowe Straże Pożarne, Ochotnicze Straże Pożarne, RWR, RWA, WOPR, PCK oraz inne specjalizujące się w ratownictwie wodnym i powodziowym, dysponujące własnym sprzętem pływającym.
2. Organizator Główny Pucharu każdorazowo określa maksymalną liczbę załóg
dopuszczonych do udziału w Pucharze.
3. O przyjęciu zgłoszeń kolejnych załóg decyduje Kierownictwo Pucharu, przy
czym w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę załogi które brały już udziałw pucharze ratownictwa wodnego i działań przeciwpowodziowych
4. Każda z drużyn musi dysponować własną łodzią.
5. Dopuszcza się start załóg mieszanych tj. męsko-damskich.
6. Załoga startująca w konkurencji składa się z 3 zawodników oraz jednego
zawodnika rezerwowego (razem 4 osoby), za wyjątkiem konkurencji: Tor
przeszkód i Budowa wału powodziowego, w których startuje 4 zawodników.
7. Zawodnik rezerwowy może zmienić członka załogi w każdej konkurencji, w tym
sternika - o ile posiada odpowiednie uprawnienia - przed startem do konkurencji
i za zgodą Sędziego Głównego.
8. W Pucharze zawodnik może reprezentować tylko jedną załogę.
9. Każdy zawodnik musi spełniać następujące warunki:
a/ posiadać przeszkolenie podstawowe oraz dokument potwierdzający
przynależność do podmiotu który reprezentuje.
b/ posiadać ważne badania lekarskie,
c/ posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
10. Przed startem może nastąpić sprawdzenie zawodnika na podstawie dowodu tożsamości.
11. Każda załoga musi mieć w składzie zawodnika posiadającego uprawnienia
motorowodne lub stermotorzysty.
12. Podczas Pucharu załogi występują w jednakowych strojach tj. oficjalnych
strojach Pucharu oraz w obuwiu sportowym (poza pływackimi elementami
konkurencji).
13. Wszystkie startujące załogi mają obowiązek uczestniczenia w ceremonii otwarcia
i zakończenia Pucharu, występując na nich w strojach Pucharu.
14. W konkurencjach rozgrywanych na wodzie zawodnicy startują w ubraniach stosownych dla ratownictwa wodnego / pianki, kaski itp. /
15. Niedopuszczalna jest zmiana łodzi w trakcie trwania pucharu.
16. Niedopuszczalna jest zmiana silnika na inny.
§ 9 ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
W ramach kosztów uczestnictwa w Pucharze Organizator zapewnia :
a/ wyżywienie załóg w trakcie Pucharu,
b/ opiekę medyczną,
c/ obsługę techniczną,
d/ oficjalne stroje.

§ 10 SPRZĘT, WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Każda załoga startuje na łodzi motorowej będącej własnością reprezentanta
./dowód rejestracyjny łodzi, ubezpieczenie/.
2. Moc silnika ( określona w KM i KW przez producenta silnika) w łodzi
dopuszczonej do startu nie może przekraczać dopuszczalnej mocy silnika
określonej przez producenta łodzi w dokumentach homologacyjnych
i zweryfikowanej przez Komisję Sędziowską; przy czym weryfikacja odbywa się
niezwłocznie po przybyciu załogi na miejsce Pucharu oraz powtórnie przed wodowaniem.
3. Każda łódź musi posiadać na wyposażeniu wszystkie elementy wymienione w dowodzie rejestracyjnym + kaski ochronne dla załogi.
4. Pozostały sprzęt do przeprowadzania konkurencji, w tym dwie identyczne łodzie wiosłowe zapewnia organizator.
5. Silnik każdej łodzi musi posiadać awaryjne urządzenie wyłączające zapłon tzw. „zrywkę".
6. Sternik łodzi, w trakcie trwania konkurencji ma obowiązek użycia „zrywki"w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu załogi.
7. W przypadku wypadnięcia zawodnika z łodzi do wody konkurencja może być kontynuowana dopiero po podjęciu z wody tego członka załogi!.
8. Każda łódź musi posiadać sygnalizacją dźwiękową i wzrokową do wzywania pomocy.
§ 10. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia załogi do Pucharu, należy dokonać na formularzu, którego
wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i przesłać pod adres:

Radzyń ul. Jeziorna 11, 67-410 Sława.
z dopiskiem na kopercie:
VI Puchar Polski Zachodniej Ratownictwa Wodnego i Działań Przeciwpowodziowych.
/ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./

w terminie do : 30 kwietnia 2015r.

2. Zgłoszenie załogi powinno być potwierdzone przez jednostkę w sposób czytelny..
3. Zgłaszający otrzymuje od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do Pucharu.
4. Zgłaszający udział w Pucharze zobowiązana jest opłacić koszty uczestnictwa w wysokości 120.00 zł, od każdego członka załogi
Przelewem na konto:

Ratownictwa Wodnego Sława, Radzyń ul. Jeziorna 11, 67-410 Sława.

Nr konta:60 2030 0045 1110 0000 0316 7530

z zaznaczeniem:
VI Puchar Polski Zachodniej Ratownictwa Wodnego i Działań Przeciwpowodziowych.

5. Zgłaszający który dokonał przelewu na konto zobowiązany jest przedstawić
potwierdzenie przelewu Organizatorowi podczas rejestracji.
6. Załogi które nie opłacą kosztów uczestnictwa nie zostaną dopuszczone do startu.

§ 11. REJESTRACJA I KWALIFIKACJA ZAŁÓG
1. Rejestracji dokonuje się w Sekretariacie Pucharu w dniu przyjazdu.
2. Podczas rejestracji odbywa się :
a/ potwierdzenie opłaty kosztów uczestnictwa,
b/ weryfikacja dokumentów członków załogi, w tym uprawnień
motorowodnych, ratowniczych przynależności
c/ weryfikacja dokumentów łodzi oraz mocy silnika,
d/ wydanie strojów i identyfikatorów,
e/ wskazanie zakwaterowania i wydanie kart aprowizacyjnych.
3. Załoga, która spełniła wszystkie warunki formalne i techniczne oraz opłaciła
koszty uczestnictwa jest dopuszczona do startu w Pucharze.


Załącznik nr2 - regulamin komisji sędziowskiej

REGULAMIN KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ 
V Pucharu Polski Zachodniej Ratownictwa Wodnego i Działań Przeciwpowodziowych. Wojewódzkie eliminacje doIX Mistrzostw Polski Stażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym

Bytom Odrzański 5,6,7 czerwca 2015r

§ 1. ROZGRYWANE KONKURENCJE
 1. Wyścig łodzi wiosłowych
 2. Budowa wału przeciwpowodziowego                                                                     3. Przeprawa
 4. Wiązanie węzłów                                                                                                    5. Tor przeszkód
 6. Pierwsza pomoc                                                                                                      7. konkurencja sprawnościowa z użyciem skutera wodnego
 8. Śmigłowiec                                                                                                                                                                                                                                               

§ 2. KONKURENCJE I PUNKTACJA
1. Puchar rozgrywany jest w co najmniej pięciu konkurencjach na wodzie i lądzie.
2. Organizator Główny każdorazowo określa liczbę, kolejność i zasady rozgrywania
podstawowych konkurencji i ogłasza je w regulaminie Pucharu.
3. Załogi mogą startować równolegle w każdej konkurencji o ile pozwalają na to warunki miejsca rozgrywania Pucharu na wodzie i lądzie.
Decyzję w sprawie równoległego rozegrania konkurencji w czasie trwania
podejmuje Kierownictwo w porozumieniu z Organizatorem.
4. Przed każdą konkurencją w której załogi startują równolegle Sędzia Główny
zarządza losowanie par startujących załóg.
5. Na wniosek Organizatora rozgrywana jest
6. Kolejność startu załóg w poszczególnych konkurencjach ustalana jest wg kolejności dokonanych zgłoszeń.
7. Pomiar czsu odbywa się ręcznie.
8. 1sekunda = 20punktów
9. Załoga ma obowiązek przygotowania się i stawienia na miejscu startu w czasie
2 minut od wezwania Sędziego.
10. Za niestawienie się w regulaminowym czasie załoga otrzymuje 100 pkt. karnych.
11. Za nieukończenie konkurencji z przyczyn technicznych leżących po stronie
startującej załogi (w szczególności w wyniku awarii silnika łodzi motorowej),
załodze zalicza się ostatni czas osiągnięty w danej konkurencji i dodatkowo załoga
otrzymuje 100 pkt. karnych.
12. Jeżeli załoga nie wystartuje w konkurencji to otrzymuje zalicza się ostatni czas plus 500pkt.                         13. Załogi posiadają na wyposarzeniu sprzęt medyczny / torba PSP R1/R2/ , deska  ortopedyczna, szyny kramera. 

Konkurencja - Przeprawa
W konkurencji startuje trzech członków załogi. Konkurencja sprawnościowa z użyciem łodzi wiosłowej.
Łódź wiosłowa (dulkowa) dostarczana jest przez Organizatora. Łódź stoi na brzegu
dziobem w kierunku wody z tym, że dziób łodzi znajduje się na linii wody. Załoga stoi
na linii START - META. Zadanie polega na dobiegnięciu załogi do łodzi wiosłowej z
odległości 10m, zwodowaniu jej, przedostanie się na drugą stronę rzeki przy użyciu liny przeciągniętej przez koryto rzeki. Po przeciągnięciu się na drugą stronę rzeki
załoga układa 12 worków z piaskiem w domino / czoło bok - przejście /.  
Powrotu na wiosłach / technika dowolna /, przycumowanie łodzi na poler.
Czas zatrzymywany jest, gdy ostatni członek załogi minie linię mety.
Rozmieszczenie załogi w łodzi jest dowolne. Wiosłowanie techniką dowolną. Po zakończonej konkurencji wiosła w pozycji zastanej przed startem.

PUNKTACJA 
1. 1sekunda =20pkt

PROTESTY
1. Wniesienie protestu – opłata w wysokości 100PL
2. Dowódca startującej załogi składa Protest ustnie, a następnie pisemnie do
Sędziego Głównego, przed zakończeniem danej konkurencji.
2. Sędzia Główny, rozpatruje protest i jego decyzja jest ostateczna.
3. Sędzia Główny ma prawo nakazać powtórzenie konkurencji w przypadku gdy:
a/ przerwanie konkurencji nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Organizatora,
b/ uznany został protest załogi.
Załoga startująca powtórnie startuje jako ostatnia, po zakończeniu startów przez
wszystkie pozostałe załogi w danej konkurencji.
5. Awaria sprzętu nie stanowi podstaw do powtórzenia konkurencji. 

Konkurencja – Budowa Wału Przeciwpowodziowego

Załogi startują w składzie 4 osobowym.
Zadaniem załogi jest zbudowanie wału przeciwpowodziowego z worków
napełnionych piaskiem w 3/5 objętości, w czasie 3 minut. Na miejscu konkurencji znajduje się worki

napełnionych piaskiem. Załoga staje na linii startu/mety w odległości 10 m
od worków, następnie w dowolny sposób przenosi worki w oznakowane miejsce,
gdzie wzdłuż wyznaczonej linii i w sposób określony na schemacie.
układa wał przeciwpowodziowy. Sędzia zatrzymuje czas po upływie 3 minut. 
Załoga staje na lini start/mety.

UWAGA: Przed rozpoczęciem konkurencji Organizator zbuduje wzorcowy wał w pobliżu linii
startu. Zbudowany wał przeciwpowodziowy musi „stać" do czasu zakończenia konkurencji i
być ułożony solidnie i szczelnie. 

Punktacja: Każda załoga otrzymuje 1000pkt. Za każdą widoczną przerwę / w pionie, poziomie / pomiędzy workami leżącymi na płasko + 20 pkt. za każty ułożony worek z piakiem -20pkt.

Konkurencja - Wiązanie węzłów

Węzły; knagowy / http://www.przewodnikzeglarski.pl/wezel-knagowy.html / , cumowniczy żeglarski / http://www.przewodnikzeglarski.pl/wezel-cumowy-zeglarski.html / ,ósemka / http://www.przewodnikzeglarski.pl/osemka.html /, węzeł służący do wiązania-kotwic-sond / http://www.przewodnikzeglarski.pl/wezel-kotwiczny.html /, ratowniczy wiązany na sobie / http://www.przewodnikzeglarski.pl/wezel-ratowniczy.html.   

 Punktacja: 1 sek - 20pkt.                      

Konkurencja - Wyścig łodzi wiosłowych
W konkurencji startuje 1 osoba. Startują dwie łodzie / załogi równocześnie
Łódź wiosłowa (dulkowa) dostarczana jest przez Organizatora. 
Przepłynięcie łodzią wiosłową dystansu 75m w linii prostej do koła z manekinem i przełożenie manekina z koła do koła po dopłynięciu do niego rufą i na powrocie do miejsca startu za pomocą jednego wiosła. 

Punktacja: 1sek - 20pkt.

Konkurencja – Tor Przeszkód
Załogi startują w składzie 4 osobowym. Trzej członkowie załogi w łodzi jeden na pomoście pomaga podczas odbijania i dobijania. Start z wody
Zadaniem załogi jest zebranie zanieczyszczeń z określonego miejsca / piłeczek / przy użyciu podbieraka także manewrów na wodzie łodzią motorową wokół boi / boje mijamy lewą burtą / oraz przed zaczepieniem łodzi do cholowania rzut kołem z łodzi motorowej do celu. / koło na rzutce po wykonaniu rzutu zciągamy do łodzi / Powrót na linię mety z łodzią wiosłową, łódz wiosłowa na długiej cumie.

Punktacja: 1sek. - 20pkt.

Konkurencja pierwsza pomoc 

PUNKTACJA; źle wykonana czynność 400 pkt. 

Konkurencja śmigłowiec / w łodzi 4trzech członków załogi, 4 pomaga na pomoście podczas odpływania i dobijania / 
Podjęcie poszkodowanego z wody, podczepianie poszkodowanego do liny zwisającej nad lustrem wody, przejście przez bramkę. Ominięcie boji zwrotnej nr-1,2,3,4,5 lewą burtą, podjęcie poszkodowanego z liny dopłynięcie na linię mety. Linia mety światło bramki pomiędzy dwoma bojami koloru szachownica biało czerwona.

Punktacja: 1sek. - 20pkt.

§ 3. KLASYFIKACJA;
1. Konkurencję, w tym Konkurencję Specjalną, wygrywa załoga, która uzyska w niej
najmniejszą ilość punktów.
2. Zwycięzcą Mistrzostw i jednocześnie zwycięzcą Klasyfikacji Generalnej zostaje
załoga, której łączna suma punktów ze wszystkich konkurencji podstawowych jest najmniejsza .
3. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej załóg jednakowej ilości punktów
w klasyfikacji generalnej, o kolejności zajętego miejsca decyduje wyższe miejsce
uzyskane w konkurencji wał przeciwpowodziowy. Jeżeli to nie spowoduje ustalenia
kolejności zajętego miejsca, pod uwagę będzie brane wyższe miejsce uzyskane
w konkurencji Wyścig łodzi wiosłowych.
4. Wyniki startów załóg w poszczególnych konkurencjach będą ogłaszane na
na tablicy przed Biurem Pucharu, po zatwierdzeniu wyników przez Sędziego Głównego
5. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców nastąpi podczas ceremonii zakończenia Pucharu.
6. Z przebiegu Pucharu Sędzia Główny sporządza sprawozdanie (Załącznik Nr 2
do regulaminu Komisji Sędziowskiej).

§ 4. NAGRODY;
1. Nagrodą główną Pucharu dla zwycięzcy Klasyfikacji Generalnej jest Puchar Przechodni Komandora Ratownictwa Wodnego Sława. / nagroda, upominki /
2. W klasyfikacji generalnej Organizator przyzna dyplomy, medale i nagrody za zajęte miejsca, od pierwszego do szóstego.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE;
1. Uczestnicy biorą udział w Pucharze mając świadomość zagrożeń i na własną odpowiedzialność.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane przez uczestników Pucharu.
3. Uczestnicy Pucharu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a kapitanowie załóg są odpowiedzialni za dyscyplinę
załóg w czasie Pucharu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Pucharu, z jednoczesnym powiadomieniem kapitanów załóg odrębnym komunikatem
przez Biuro Pucharu.

SPONSORZY;

  • SORBA centrum sportu i turystyki, Taurus SEA POWER, PZU, HYTERA zaawansowane technologie, TARCZYZŃSKI, Kancelaria Brokerska BŁASZCZYK Sp. z o.o.

 ZGŁOSZENIA:

1. OSP Dobiegniew

2. OSP Zamęcin

3. WOPR Nowa Sól

4. OSP Krzywin

5. OSP Wyszanów

6. OSP RW Nowa Sól

7. OSP Kalisz

8. WOPR Wilczyn

9. WOPR Żary

10. WOPR Zary

11. OSP Bytom Odrzański

12. OSP Mikorzyn

http://www.bytomodrzanski.info.pl/index.php/akt/804-puchar-polski-zachodniej-ratownictwa-wodnego-i-dziaa-przeciwpowodziowych.html