• rws_header_right_1.png
 • rws_header_right_2.png
 • rws_header_right_3.png

W czwartek 21 czerwca w godzinach 13:00 - 18:00  na terenie całego województwa lubuskiego spodziewane są burze z gradobiciem. Opady deszczu mogą sięgać 20 mm/m2, a porywy wiatru do 75 km/h.

Informacja IMGW-PIB.

Odra 2018 2 1

W porcie w Cigacicach oraz na Odrze braliśmy udział wraz z jednostkami straży pożarnej w ćwiczeniach pod kryptonimem "Odra 2018"

Jest już regulamin i wzór oświadczenia jakie trzeba złożyć by wziąć udział w VII Maratonie Pływackim o Błękitną Wstęgę Jeziora Sławskiego na dystansie 10 kilometrów. Przypomnijemy - startujemy w niedzielę 17 czerwca o godzinie 12:20 z Józefowa.

rws logo left

Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego zaprasza 18 listopada do Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze, na święto młodego wina.

LCW

TONIĘCIE

Ogólnie jest to rodzaj gwałtownego uduszenia w wyniku zalania wodą górnych dróg oddechowych i ciężkich zaburzeń w gospodarce elektrolitowej organizmu po przedostaniu się wody do krążenia. Słownik Websler'a podaje, że "utonięcie jest to uduszenie przez zanurzenie, szczególnie w wodzie". Szczególnie w wodzie, dlatego, że zdarzają się tez uduszenia w innych płynach lub nawet w środowisku produktów sypkich na przykład w ziarnie zbożowym- Nie jest to jednak określenie ścisłe, bowiem nie uwzględnia zmian, jakie wywołuje obecność wody w płucach, Istnieje inne trafniejsze określenie, według którego "tonięcie" obejmuje swoim zakresem grupę zjawisk zachodzących w ustroju na skutek zanurzenia w środowisku płynnym, przy czym owośrodowisko samo w sobie w normalnych warunkach nie jest szkodliwe. W procesie tonięcia dochodzi do ciężkiego rozstroju zdrowia i jeżeli nie zostanie ono odpowiednio szybko przerwane, niechybnie nastąpi śmierć. Zestawienia światowe stwierdzają, że przeciętnie na każde 100.000 mieszkańców ziemi około 5-6 osób rocznie ginie wskutek utonięcia. W Polsce w 1992 r, na 100.000 mieszkańców zanotowano statystycznie 2.88 takie wypadki na wodach ogólnodostępnych. Niektórzy autorzy podają, że jedynie w około 25% wypadków dochodzi do utonięcia typowego, gdzie przyczyną śmierci jest zalanie dróg oddechowych przez wodę, która odcina dostęp do powietrza i wywołuje poważne zmiany wewnątrz ustroju, a pozostałe 75% wypadków to wcześniejsze zatrzymanie krążenia lub wypadki spowodowane innymi przyczynami.

 • Medycyna sądowa dzieli utonięcia na;

 • typowe, według niżej przedstawionego pięcio klasowego podziału,

 • nietypowe (atypowe), wywołane zmianami w narządach wewnętrznych, zapaścią po zadrażnieniu błon śluzowych nosogardzieli i głównie chorobami układu sercowo-naczyniowego atakiem padaczkowym czy też upojeniem alkoholowymi w wyniku czego w procesie agonii dochodzi również do zalania dróg oddechowych przez wodę,

 • pośrednie, zwane inaczej "śmiercią w wodzie", gdzieśmierć następuje jeszcze przed dostaniem się wody do pluć.

 • Proces tonięcia typowego dzielony jest na pięć okresów:

 • Okres I

  Trwa zazwyczaj 5-15 sekund charakteryzuje się gwałtownymi głębokimi ruchami wdechowymi i wydechowymi wywołanymi podrażnieniem zakończeń nerwowych skóry przez zimną wodę. W tym okresie może dojść do wciągnięcia niewielkich ilości wody do płuc. Objawy te charakterystyczne są dla wypadków niespodziewanego znalezienia się w wodzie. Efekt ten nie występuje wśród osób nieprzytomnych i przy wpadnięciu do wody o temperaturze zbliżonej do temperatury ciała oraz przy wcześniejszym oswojeniu się z wodą, na przykład kiedy nie umiejący pływać natrafi podczas kąpieli na stromy spadek dna. Tonący zdaje sobie sprawę ze swojego położenia i stara się nie dopuścić do zachłyśnięcia się wodą.Świadomość braku umiejętności pływania i ocena niebezpieczeństwa sytuacji wywołują u niego panikę.

 • Jest to okres niebezpieczny także dla ratownika.

 • W czasie akcji trzeba zachować szczególną ostrożność.

 • Okres II

  Nazywany jest fazą świadomego oporu. Trwa tak długo, jak długo tonący jest w stanie powstrzymać się przed wciągnięciem wody do płuc. Czas trwania - przeciętnie 30-60 sekund. Występuje tu świadoma walka o nie wchłanianie wody i zatrzymanie powietrza w płucach. Jest to najbardziej dramatyczny moment i w dalszym ciągu szalenie niebezpieczny dla ratownika. Tonący walczy ożycie, co uwidacznia się w postaci wykonywania gwałtownych ruchów mających na celu skierowanie go ku powierzchni wody. Taka intensywna praca mięśniowa pochłania duże zasoby tlenu, przez co skraca tę fazę blisko trzykrotnie. Obliczono, że osoby pływające mogą zużyć nawet pięciokrotnie więcej tlenu od osób nieruchomo zanurzonych pod wodą. Przebieg tego okresu zależy również od: indywidualnej wrażliwości na brak tlenu, wytrenowania organizmu, temperatury wody i głównie od zasobów tlenu jaki zawierał organizm w momencie zaistnienia wypadku. Dalsza obrona przed wchłonięciem wody polega na nasileniu wydechów i połykaniu wody. W końcu nagromadzony nadmiar dwutlenku węgla i niedobór tlenu tak silnie pobudzają ośrodek oddechowy, że zmuszają mięśnie oddechowe do wykonania wdechu, mimo świadomej obrony przed tym. Jest to już początek okresu trzeciego.

 • Okres III

  Jest fazą nasilonych oddechów i trwa zazwyczaj około 60-90 sekund. Wymuszone silne ruchy oddechowe powodują wciąganie wody do płuc, a przy udanych próbach wynurzenia, choć na chwilę, następuje wciąganie mieszaniny wody i powietrza, a także kontynuowane jest często połykanie wody. Ma tu też miejsce niebezpieczeństwo wystąpienia wymiotów i zachłyśnięcia ich treści do dróg oddechowych. Przeprowadzone badania stwierdzają, że w tym okresie wprowadzana jest największa ilość wody do płuc. Jeżeli występuje odchylenie od typowego procesu tonięcia, to ma to miejsce najczęściej w tej fazie. Tonący w dalszym ciągu jest niebezpieczny dla ratownika.

 • Okres IV

  Jest to postępujący zanik czucia i pobudliwości, trwający około 60-90 sekund. Na skutek niedotlenienia ośrodkowego układu nerwowego następuje zatrzymanie oddechu i utrata przytomności. Jest to już ostatni moment do powodzenia akcji ratunkowej i jeżeli w tym czasie tonięcie nie zostanie przerwane, niechybnie grozi to śmiercią ofiary wypadku. W związku z utratą przytomności przez tonącego wcale nie zmniejsza się zagrożenie dla ratującego. Wywołanie dotykiem odruchu obronnego może stać się powodem silnego chwytu za przedmioty znajdujące się w zasięgu ręki.

 • Okres V

  Trwa około 30-50 sekund. Występuje tu zazwyczaj kilka tzw. "końcowych ruchów oddechowych", dziejących się poza świadomością osoby tonącej. Po tym fakcie brak jest już jakichkolwiek zewnętrznych przejawów życia. Zakończeniem tego okresu jest śmierć. Proces tonięcia trwa zazwyczaj od 3 do 6 minut. Czas ten zasadniczo zależny jest głównie od przebiegu II okresu. Nigdy jednak nie wiadomo, co rzeczywiście dziać się będzie w każdym odrębnym wypadku; czasy tu podane są obliczone na podstawie porównania z wynikami prowadzonych na zwierzętach w warunkach laboratoryjnych. Jeżeli tonięcie trwa dłużej niż 3-6 minut, określa się je mianem tonięcia przedłużonego. Mechanizm reakcji ustroju na wchłanianą wodę jest zależny od stopnia jej zasolenia. Jeżeli tonięcie ma przebieg w tzw. wodzie słodkiej - w jeziorze, basenie lub rzece, dochodzi do przenikania wody do krwiobiegu. Dzieje się tak dlatego, że osocze krwi posiada wyższy stopień zasolenia od takiej wody. Działa tu prawo osmozy, tj. prawo o wyrównaniu różnicy stężeń na zasadzie przenikania wody przez błonę półprzepuszczalną w kierunku do roztworu o wyższym zasoleniu w celu rozcieńczenia go i przez to wyrównania poziomu stężeń elektrolitów. Przenikanie wody do krwi trwa prawdopodobnie do momentu wyrównania się poziomów stężeń elektrolitów we krwi i w wodzie kontaktującej się z pęcherzykami płucnymi. Oblicza się, że człowiek w procesie tonięcia jest w stanie przyjąć do płuc około 1500- 2000 mililitrów płynu, który w przeciągu 2-3 minut może przedostać się do krwi pod warunkiem, że serce cały czas pracuje. W ten sposób dochodzi nie tylko do rozcieńczenia krwi, ale także do powiększenia jej ilości w łożysku naczyniowym. Ma to zdecydowanie niekorzystne znaczenie dla całości funkcjonowania najważniejszych w życiu czynności ustroju. Krwinki czerwone pod wpływem działania wody ulegają hemolizie, tj. "rozpadowi" tracąc w ten sposób możliwość przenoszenia i przyłączania tlenu i dwutlenku węgla. Uwolnione z osocza krwi jony potasu, jak również zmiana poziomu innych jonów, wywołuje swoisty szok elektrolitowy. Wpływa on upośledzająco na pracę serca i innych narządów. Główne więc przyczyny śmierci wskutek utonięcia to: niedotlenienie w następstwie zalania dróg oddechowych przez wodę i kolejno następująca ostra niedomoga pracy serca na skutek zaburzeń w gospodarce elektrolitowej. Przeprowadzone badania stwierdziły, ze jeżeli niedotlenienie i zaburzenia elektrolitowe wystąpią osobno nie są tak groźne dla życia jak ich wystąpienie równoczesne. W wypadku utonięcia w wodzie o wysokim stopniu zasolenia, reakcja ustroju ma odmienny przebieg. Jeżeli woda obecna w płucach posiada wyższy poziom elektrolitów od krwi w naczyniach włosowatych oplatających pęcherzyki płucne, wówczas następuje oddawanie wody z osocza krwi do wnętrza pęcherzyków. Ma to wpływ na spadek ilości płynów ustrojowych. Gęstnieje krew odpływająca z płuc, co dodatkowo zmniejsza pojemność krwi wysyłanej z lewej komory serca do krwiobiegu wielkiego. Istnieją również teorie, które poddają w wątpliwość hipotezę o gęstnieniu krwi. Z pewnością przenikanie wody z osocza ma miejsce w kierunku roztworu o wyższym stopniu zasolenia, ale do gęstnienia krwi prawdopodobnie dochodzi tylko w małym krwiobiegu, gdyż dalej krew ma być uzupełniana wodą, pochodzącą z tkanek organizmu. Jeżeli nawet tak się dzieje, to i tak utrata płynów ustrojowych wywołuje ciężki szok w krążeniu. Istnieje też pogląd, że nie zachodzą istotne patologiczne różnice, które można by odnieść do stopnia zasolenia płynu, w którym doszło do utonięcia, ponieważ rozstrój zdrowia osób, które odratowano jest następstwem niedotlenienia i wchłonięcia wody do płuc, co bez względu na jej rodzaj i tak wywołuje ich obrzęk i stan zapalny. Warto też wspomnieć, że woda w naszym Bałtyku posiada niewielki stopień zasolenia w stosunku do innych mórz. Bałtyk zalicza się do mórz słonawych, a stopień zasolenia jego wód powierzchniowych ma zdecydowanie mniejsze znaczenie dla zjawisk opisanych przy reakcji na obecność w płucach płynu o dużym stężeniu soli. Informacją szczególnie ważną dla ratownika jest świadomość szkodliwości wynikającej z wciągania wody do płuc przez tonącego. Nie należy więc hołdować starym poglądom, że z ratowaniem tonącego trzeba poczekać, aż ten "porządnie opije się wody", przez co kontakt z nim ma stać się mniej groźny. Takie praktyki prowadzą do tego, że wydobyty wprawdzie z wody osobnik umiera w drodze do szpitala lub już na oddziale na skutek wystąpienia obrzęku płuc, co zwane jest niekiedy "utonięciem na suchym lądzie". Takie postępowanie jest poważnym błędem, ponieważ zawsze należy unikać bezpośredniego kontaktu z tonącym i ratować go jak najszybciej przy pomocy odpowiedniego sprzętu. Poniżej przedstawiona jest tabela ilustrująca teorię pięciu okresów tonięcia w zestawieniu z przeciętnymi czasami trwania poszczególnych elementów akcji ratunkowej. Ponieważ jest to zestawienie dwóch teorii dające w rezultacie teorię zupełnie odrębną, należy to traktować jedynie jako przykład ewentualności, która może ale nie musi mieć odbicia w praktyce. Oznacza to, że do rzadkości należeć będzie pokrycie się podanych tu czasów i odległości. Pewne jednak podobieństwa ze schematem mogą wystąpić. Zobacz tabelę

WCZK: IGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 lubuskie (wszystkie  powiaty od 20:00/15.03 do 06:00/16.03.2019 prędkość do 40km/h porywy do 90 km/h, Wszystkie powiaty.

III Spartakiada Sportów Wodnych

 Bawmy się wspólnie nad wodą.

Termin; 14 czerwca 2015, godz. 13oo 

Miejsce: Sława, teren ośrodka PCK

KONKURENCJE;

1. Toczenie boji

2. Rzut rzutką

3. Toczenie piłki pagajem.

4. Rzut kołem

5. Zakładanie kapoków, przyciąganie kajaka z 25m rzutką, wiosłowanie łodzią wiosłową na dystansie 50m z nawrotem na boji i powrót na linię mety.

6. Pierwsza pomoc

Warunek staru - udziału: startuje rodzic / opiekun z dzieckiem.

Czym są pliki Cookie?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego rws.com.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego rws.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego rws.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym rws.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego rws.com.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

WYNIKI VI MARATONU PŁYWACKIEGO - PUCHAR POLSKI

MASTERS NA WODACH OTWARTYCH

KLASYFIKACJA WG KATEGORI KOBIET

KATEGORIA A, w/g kategoriI kobiety:

1. Burdelak Agnieszka.       Klub - MKS Swim Academy,        czas - 00:43:09,00

2. Wielechowska Anna,       Klub - Niezrzeszony Złotnik,        czas - 00:45:14,00

KATEGORIA B

1. Maduzia Aneta,                klub - Start Poznań,                   czas - 00:47:52,00

2. Bołtuć Małgorzata,           klub - Redeco Wrocław,             czas - 00:51:04,00

KATEGORIA C

1. Waśkowiak Małgorzata,   klub - niezrzeszony Leszno,       czas - 01:01:37,00

KATEGORIA D

Chęcińska Kalina,                klub - niezrzeszony                     czas - 00:48:02,00 

KATEGORIA F

1. Kotecka Anna                  klub - KS WARTA Poznań          czas - 00:50:46,00

KLASYFIKACJA WG KATEGORI MĘSZCZYZN

KATEGORIA A

1. Turla Bartosz                  klub - City Zen Poznań                czas - 00:49:24,00                 

KATEGORIA B 

1. Stasiaczek Michał         klub - I Can Swim Wrocław            czas - 00:44:01,00

2. Włodarczak Sławomir   klub - niezrzeszony Dąbcze           czas - 00:48:24,00

3. Wojciechowski Maciej   klub - KP Żaglica Poznań               czas - 00:51:44,00

4. Lasek Paweł                 klub - Rekin Świebodzice               czas - 00:53:01,00

KATEGORIA C

1. Lipiński Łukasz             klub - niezrzeszony Głogów            czas - 00:45:15,00

2. Zembik Oskar              klub - niezrzeszony Zielona Góra   czas - 00:55::02,00

3. Herman Łukasz           klub - niezrzeszony Szamotuły       czas - 01:03:32,00

4. Chwist Jacek               klub - I Can Swim Wrocław            czas - 01:12:55,00

KATEGORIA D

1. Ćwikła Grzegorz         klub - niezrzeszony Gorzów Wlkp.  czas - 00: 47:57,00

KATEGORIA E

1. Rother Marek              klub - WKS Śląsk Wrocław            czas - 00:38:01,00

2. Monczak Piotr             klub - Star Poznań                         czas - 01:01:46,00

3. Olejniczak Piotr           klub - niezrzeszony Głogów            czas - 01:01:46,00

4. Bielawski Robert         klub - niezrzeszony Dobroszyce     czas - 01:10:35,00

KATEGORIA F

1. Ogrodnik Bogusław    klub - niezrzeszony Wrocław           czas - 00:53:00,00

2. Thiem Jacek               klub - KS WARTA Pozznań             czas - 00:54:27,00

3. Wilkosz Piotr               klub - niezrzeszony Wrocław           czas - 00:58:24,00

KATEGORIA G

1. Orlikowski Wiesław     klub - Toruń Multisport Tem             czas - 01:14:15,00

KATEGORIA H

1. Skrzypek Stefan          klub - STEFF Wrocław                   czas - 00:50:49,00

2. Lasowy Marian            klub - Start Gorzów Wlkp.              czas - 00:57:42,00

KATEGORIA I

1. Gałkowski Zbigniew    klub - Redeko Wrocław                   czas - DNF

KATEGORIA j

1. Wirski Jerzy                klub - AGROŚ Kargowa                  czas - 01:37:00,00VI Maraton Pływacki - Puchar Polski Masters

Maraton Pływacki Sława 2016 na dystansie 3km, odbędzie się w dniu 16-07-2016r

Organizator: Ratownictwo Wodne Sława

Termin: 16 / sobota / 07-2016r

Miejsce: Jezioro Sławskie

POGODA: 

prawie bezchmurnie
23°C
prawie bezchmurnie
 • T. odczuw.
  24 °C
 • Wiatr
  15 km/h nw
 • Porywy
  40 km/h
 • Chmury
  10-20% nieba
 • Opady 
  0 mm / 12 h
 • Ciśnienie
  1022 hPa
 • Wilgotność
  48 %
 • Termika
  ciepło i sucho
 • Biomet
  obojętny
 

MARATON 3 km Kopiowanie