• rws_header_right_1.png
  • rws_header_right_2.png
  • rws_header_right_3.png

odbędzie się 9, 10, 11 czerwca 2017.

Miejsce: Bytom Odrzański.

PATRONAT HONOROWY:

Lubuski Komendant Wojewódzki PSP: Sławomir Klusek

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Lubuskiego: Edward Fedko

PROGRAM VIII PUCHARU

 

9.06.2017r Piątek

Do godz. 16:00- przyjazd rejestracja zespołów.

Godz. 17:00 – uroczyste rozpoczęcie na rynku pod ratuszem, podniesienie bandery/ port.

Godz. 18:30 - start do I konkurencji wyścig łodzi wiosłowych (IV).

Godz. 19:30 - start do II konkurencji- rzut kołem i rzutką ratunkową (II).

Godz. 21:00 - start do III konkurencji - budowa wału przeciwpowodziowego (I).

10-06-2017r Sobota

Godz.11:00 - start do IV konkurenci podejmowanie zagrożonego przy użyciu łodzi motorowej (III).

Godz.12:00 - start do V konkurencji – holowanie łodzi wiosłowej łodzią motorową wraz z slalomem (V).

Godz.15:00 - start do VI konkurencji  podejmowanie tonącego z wody do łodzi wiosłowej..

Godz. 16:00 - start do VII konkurencji – manewrowanie łodzią motorową – slalom.

11-06-2017r Niedziela

Godz.10:30 - start do  VIII konkurencji przeprawa. 

Godz.12:00 - start do  IX konkurencji – wiązanie węzłów .

Konkurencja: pierwsza pomoc odbywać się będzie w trakcie trwania pucharu od piątku do niedzieli.

Godz. 13:30 - uroczystość zakończenia –wręczenia nagród.

 

REGULAMIN

PUCHAR POLSKI ZACHODNIEJ W RATOWNICTWIE WODNYM

I DZIAŁANIACH PRZECIPOWODZIOWYCH.

§ 1.

CEL

Puchar Polski w Ratownictwie Wodnym i Działaniach Przeciwpowodziowych jest formą intensywnego szkolenia niezbędnego w przygotowaniu do sprawnego prowadzenia działań ratowniczych, a ich celem jest:

1. Sprawdzenie stopnia wyszkolenia w zakresie ratownictwa wodnego.

2. Podnoszenie kwalifikacji poprzez rywalizację sportową.

3. Mobilizowanie do intensywnego szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego przeciwpowodziowego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych.

4. Wymiana doświadczeń w zakresie akcji ratowniczych oraz zasad bezpieczeństwa na wodzie i nad wodą.

5. Przekazywanie społeczeństwu zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

6. Integracja środowiska ratownictwa wodnego.

7. Popularyzacja idei i tradycji ratownictwa wodnego wśród społeczeństwa.

§ 2.

ORGANIZATORZY

1. Ratownictwo Wodne Sława.

2. Lokalne władze samorządowe.

3. OSP Bytom Odrzański.

§ 3.

SPONSORZY .

 

Gmina Bytom Odrzański

Nadleśnictwo Sława Śąska

§ 4.

KIEROWNICTWO PUCHARU

1. Kierownictwo Pucharu kieruje sprawnym przebiegiem Pucharu.

2. Kierownictwo Pucharu jest powoływane przez Zarząd RWS.

3. W skład Kierownictwa Pucharu wchodzą:

a/ Komandor Pucharu,

b/ Sędzia Główny Pucharu,

c/ Kierownik Biura Pucharu.

4. Kierownik Biura Pucharu odpowiada za sprawność organizacyjną i logistyczną Pucharu.

§ 5.

KOMISJA SĘDZIOWSKA

1. Zarząd RWS powołuje Sędziego Głównego, a na jego wniosek powołuje Sędziów Pucharu tworzących Komisję Sędziowską.

2. W skład Komisji Sędziowskiej wchodzą:

a/ Sędzia Główny,

b/ Sędzia Startowy,

c/ Sędziowie Techniczni,

d/ Sędziowie Pomocniczy.

3. Sędzia Główny określa liczbę sędziów Komisji Sędziowskiej.

4. Obsługę Komisji Sędziowskiej zapewnia Biuro Pucharu.

5. Komisja działa w oparciu o Regulamin Komisji Sędziowskiej stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Pucharu.

6. Decyzja Sędziego Głównego jest decyzją ostateczną.

§ 6.

UDZIAŁ I WARUNKI UCZESTNICTWA W PUCHARZE

1. W Pucharze biorą udział załogi reprezentujące Państwowe Straże Pożarne, Ochotnicze Straże Pożarne, Podmioty Uprawnione do wykonywania Ratownictwa Wodnego, dysponujące własnym sprzętem pływającym.

2. Organizator Główny Pucharu każdorazowo określa maksymalną liczbę załóg dopuszczonych do udziału w Mistrzostwach w załączniku nr 2.

3. Trzy pierwsze załogi klasyfikacji generalnej poprzedniego Pucharu mają zapewnione prawo udziału w kolejnych Pucharach.

4. Każda jednostka ma prawo zgłosić jedną załogę do udziału w Pucharze.

7. Dopuszcza się start załóg mieszanych tj. męsko - żeńskich.

8. Załoga startująca w konkurencji składa się z 3 zawodników oraz jednego zawodnika rezerwowego (razem 4 osoby), za wyjątkiem konkurencji, w których startuje 4 zawodników.

9. Zawodnik rezerwowy może zmienić członka załogi w każdej konkurencji, w tym sternika - o ile posiada odpowiednie uprawnienia - przed startem do konkurencji i za zgodą Sędziego Głównego.

10. W Pucharze zawodnik może reprezentować tylko jedną załogę.

11. Każdy zawodnik musi spełniać następujące warunki:

a/ być członkiem podmiotu,

b/ posiadać przeszkolenie podstawowe oraz dokument potwierdzający przynależność do danego podmiotu,

c/ posiadać ważne badania lekarskie,

d/ posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

12. Przed startem może nastąpić sprawdzenie zawodnika na podstawie legitymacji lub dowodu tożsamości.

13. Każda załoga musi mieć w składzie zawodnika posiadającego uprawnienia motorowodne, odpowiednie do klasy łodzi zgłoszonej do startu.

14. Podczas Pucharu załogi występują w jednakowych strojach tj. oficjalnych strojach Pucharu oraz w obuwiu sportowym (poza pływackimi elementami konkurencji).

15. Wszystkie startujące załogi mają obowiązek uczestniczenia w ceremonii otwarcia i zakończenia Pucharu, występując na nich w strojach Pucharu.

16. W konkurencjach rozgrywanych na wodzie zawodnicy startują we własnych kamizelkach asekuracyjnych lub ratunkowych.

§ 7.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

W ramach kosztów uczestnictwa w Puchar Organizator zapewnia:

a/ ubezpieczenie Pucharu,

b/ wyżywienie załóg w trakcie Pucharu,

c/ opiekę medyczną,

d/ obsługę techniczną,

e/ oficjalne stroje Pucharu,

f/ salę do spania

§ 8.

SPRZĘT, WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Każda załoga startuje na zarejestrowanej łodzi motorowej (PRS) będącej własnością reprezentowanej jednostki (załoga musi posiadać dokument potwierdzający fakt własności łodzi).

2. Moc silnika (określona w KM i KW przez producenta silnika) w łodzi dopuszczonej do startu nie może przekraczać dopuszczalnej mocy silnika określonej przez producenta łodzi w dokumentach homologacyjnych i zweryfikowanej przez Komisję Sędziowską; przy czym weryfikacja odbywa się niezwłocznie po przybyciu załogi na miejsce Pucharu.

3. Łodzie hybrydowe (RIB) i pontony muszą być napompowane i przygotowane do pływania zgodnie z parametrami określonymi w fabrycznej instrukcji obsługi.

4. Każda łódź musi posiadać na wyposażeniu koło ratunkowe, rzutkę ratowniczą, linkę holowniczą, kamizelki ratunkowe dla wszystkich członków załogi oraz zapewnione paliwo.

5. Pozostały sprzęt do przeprowadzania konkurencji, w tym dwie identyczne łodzie wiosłowe oraz kaski ochronne, zapewnia Organizator.

6. Silnik każdej łodzi musi posiadać awaryjne urządzenie wyłączające zapłon tzw. „zrywkę”.

7. Sternik łodzi, w trakcie trwania konkurencji ma obowiązek użycia „zrywki” w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu załogi.

8. W przypadku wypadnięcia zawodnika z łodzi do wody konkurencja może być kontynuowana dopiero po podjęciu z wody tego członka załogi!

§ 9.

ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia załogi do Pucharu, należy dokonać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 i przesłać pod wskazany adres w terminie ogłoszonym przez Ratownictwo Wodne Sława.

3. Załoga otrzymuje od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do Pucharu.

4. Załoga zgłaszająca swój udział w Pucharze zobowiązana jest opłacić koszty uczestnictwa w wysokości 120,00 od osoby, przelewem na wskazane konto: BGŻ Nr: 60 2030 0045 1110 0000 0316 7530.

5. Załoga która dokonała przelewu na konto zobowiązana jest przedstawić potwierdzenie przelewu Organizatorowi podczas rejestracji.

§ 10.

REJESTRACJA I KWALIFIKACJA ZAŁÓG

1. Rejestracji dokonuje się w Biurze Pucharu w dniu przyjazdu.

2. Podczas rejestracji odbywa się:

a/ potwierdzenie opłaty kosztów uczestnictwa,

b/ weryfikacja dokumentów członków załogi, w tym uprawnień motorowodnych,

c/ weryfikacja dokumentów łodzi oraz mocy silnika,

d/ wydanie strojów Pucharu i identyfikatorów,

e/ wskazanie zakwaterowania i wydanie kart aprowizacyjnych.

3. Załoga, która spełniła wszystkie warunki formalne i techniczne oraz opłaciła koszty uczestnictwa jest dopuszczona do startu w Pucharze.

§ 11.

KONKURENCJE, POMIAR CZASU I PUNKTACJA

1. Puchar rozgrywany jest, w co najmniej czterech podstawowych konkurencjach na wodzie i lądzie.

2. Organizator Główny każdorazowo określa liczbę, kolejność, zasady rozgrywania podstawowych konkurencji Pucharu i ogłasza je w regulaminie. Załogi mogą startować przemiennie lub równolegle w każdej konkurencji Pucharu, o ile pozwalają na to warunki miejsca rozgrywania Pucharu na wodzie i lądzie. Decyzję w sprawie przemiennego lub równoległego rozegrania konkurencji w czasie trwania Pucharu podejmuje Kierownictwo Pucharu.

3. Przed każdą konkurencją, w której załogi startują równolegle Sędzia Główny zarządza losowanie par startujących załóg.

4. W konkurencjach rozgrywanych z użyciem łodzi motorowych Mistrzostwa są rozgrywane z podziałem na klasy silników łodzi motorowych.

6. Do startu w Pucharze dopuszcza się łodzie motorowe w dwóch klasach mocy silnika, określonych w koniach mechanicznych (KM):

I klasa – do 49 KM

II klasa – od 50 KM

Warunkiem funkcjonowania odrębnej klasy jest dopuszczenie do startu, co najmniej 4 (czterech) załóg w klasie, w przeciwnym przypadku Komisja Sędziowska może podjąć decyzję o rozegraniu konkurencji z użyciem łodzi motorowych bez podziału na klasy.

7. Kolejność startu załóg w pierwszej konkurencji ustalana jest przez losowanie na odprawie z Sędzią Głównym Pucharu. Wyniki losowania obowiązują w kolejnych konkurencjach, chyba, że Sędzia Główny zarządzi start rotacyjny załóg w tych konkurencjach.

8. Czas konkurencji mierzony jest w sekundach. Za najlepszą uznaje się tą załogę, która osiągnęła najkrótszy czas w konkurencji rozgrywanej bez podziału na klasy lub osiągnęła najkrótszy czas w konkurencji rozgrywanej w każdej z klas.

9. W konkurencjach rozgrywanych bez użycia łodzi motorowych najlepsza załoga z najmniejszym czasem. Załoga która nie ukończy konkurencji otrzymuje ostatni czas / najwyższy z danej konkurencji + 10 sekund, załoga zdyskwalifikowana otrzymuje:

1 - ostatni czas + 50 sekund w przypadku kiedy wszyscy ukończyli prawidłowo konkuręcje,

2 - w przypadku kiedy również jedna z dróżyn nie ukończyła konkurencji do przyjmuje się czas tej załogi z punktami karnymi + 50 sekund.  

10. Punkty osiągnięte w konkurencji z użyciem łodzi motorowych w każdej z klas liczą się do klasyfikacji generalnej.

11. Za niewykonanie konkurencji załoga otrzymuje:

1 - ostatni czas + 50 sekund w przypadku kiedy wszyscy ukończyli prawidłowo daną konkuręcje,

2 - w przypadku kiedy również jedna z dróżyn nie ukończyła konkurencji do przyjmuje się czas tej załogi z punktami karnymi + 50 sekund.  

14. Załoga ma obowiązek przygotowania się i stawienia na miejscu startu w czasie 2 minut od wezwania Sędziego.

15. Za niestawienie się w regulaminowym czasie załoga otrzymuje 10 sekund karnych.

16. Sędzia Główny może uznać awarię techniczną sprzętu, powstałą nie z winy załogi, zgłoszoną do niego przed startem załogi w danej konkurencji. W takim przypadku załoga startuje, jako ostatnia w tej konkurencji.

17. Niezwłocznie po zakończeniu konkurencji dowódca załogi podpisuje osiągnięty przez załogę wynik w Protokole Sędziowskim (Załącznik nr 1 do Regulaminu Komisji Sędziowskiej).

18. Punktacja:    

1. W każdej konkurencji za poszczegulne miejsca drużyny otrzymują.

1 miejsce - 0 pkt.

2 miejsce - 10 pkt.

3 miejsce - 20 pkt.

4 miejsce - 30 pkt.

5 miejsce - 40 pkt

6 miejsce - 50 pkt

7 miejsce - 60 pkt

8 miejsce - 70 pkt

9 miejsce - 80 pkt

10 miejsce - 90 pkt

1 s = 10 pkt. 

I. Konkurencja – Budowa Wału Przeciwpowodziowego. Załogi startują w składzie 4 osobowym.

Zadaniem załogi jest zbudowanie wału przeciwpowodziowego z 21 worków napełnionych piaskiem w 2/3 objętości. Załoga staje na linii START/META w odległości 15 m od worków, następnie w dowolny sposób przenosi worki na oznakowane miejsce, gdzie wzdłuż wyznaczonej linii i w sposób określony w schemacie konkurencji, układa wał przeciwpowodziowy. W momencie startu jeden z zawodników przed przystąpieniem do noszenia worków lub układania wału uruchamia oświetlenie.

Do uruchomionego przez Organizatora przed startem konkurencji agregatu, zawodnik podłącza najaśnicę. Następnie dołącza do załogi, która buduje wał. Sędzia zatrzymuje czas i zalicza konkurencję w chwili, gdy zbudowany wał „stoi”, jest ułożony z 21 worków, a załoga przebiegnie linię START/META.

UWAGA!

Konkurencja odbywa się przemiennie na dwóch torach, po zmroku przy sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem zestawu oświetleniowego składającego się z agregatu i najaśnicy.

Przed rozpoczęciem konkurencji Organizator zbuduje wzorcowy wał ( piramidę) w pobliżu linii budowy wału. Na miejscu konkurencji znajduje się 21 worków i 3 worki zapasowe (razem 24worki) napełnionych piaskiem. Organizator uruchomi i zabezpieczy rezerwowy agregat i najaśnicę.

Zbudowany Wał przeciwpowodziowy musi „stać” do czasu zakończenia konkurencji i być ułożony solidnie i szczelnie. W przypadku przewrócenia się wału, przed zakończeniem konkurencji załoga musi ułożyć wał ponownie. Załoga po zakończeniu konkurencji nie wyłącza oświetlenia, tylko biegnie na linię START/META. W szczególnych przypadkach konkurencja może być rozgrywana przy świetle dziennym, ale z użyciem agregatu prądotwórczego i najaśnicy.

PUNKTACJA 

1. Za każdą widoczną przerwę/szczelinę pomiędzy workami leżącymi na płasko – 5 sekund karnych.

2. Za zbudowanie wału, niepodobnego do wału wzorcowego, za każdy nieprawidłowo ułożony worek - 5 sekund karnych.

3. Za pozostawienie niepodwiniętych, wystających części worków, za każdy przypadek – 5 sekund karnych.

II. Konkurencja – Rzuty ratownicze kołem i rzutką ratunkową.

Załogi startują w składzie 4 osobowym.

Zadaniem załogi jest skuteczne wykonanie rzutów kołem ratunkowym i rzutką do celu. Zawodnicy stają na linii START/META, sprzęt leży na pomoście. Po starcie zawodnicy w tym samym czasie wykonują rzuty, jeden kołem ratunkowym, drugi rzutką ratowniczą z wyznaczonego miejsca na pomoście. Pozostali zawodnicy pomagają zawodnikom wykonującym rzuty klarować linki. Zawodnicy mają do dyspozycji 5 rzutów, z których 3 muszą być zaliczone.

Zadaniem zawodników jest przerzucenie koła i rzutki przez linie dorzutu pomiędzy dwoma bojami (nr 1 i 2); dla rzutki ratowniczej – 15 m, dla koła ratunkowego – 10 m; minimalna linia dorzutu wynosi odpowiednio dla rzutki -12 m i koła - 7 m. Jeżeli po wykonaniu 5 rzutów rzutką lub kołem ratunkowym nie wykonano 3 rzutów zaliczonych, ale pięciokrotnie została zaliczona minimalna linia dorzutu zawodnik zobowiązany jest dopłynąć do rzuconego koła lub rzutki, przekroczyć linię dorzutu (odpowiednio 15 i 10 m) i powrócić z kołem lub rzutką do pomostu, przy czym inny zawodnik stojący na pomoście może pomagać płynącemu, przyciągając go liną. Konkurencję uważa się za zakończoną, gdy koło lub rzutka znajdą się na pomoście, a załoga przekroczy linię START/META.

UWAGA!

Konkurencję dopasowuje się do warunków pogodowych, przede wszystkim kierunku i siły wiatru.

Ta konkurencja może być rozegrana łącznie z konkurencją „holowanie łodzi wiosłowej łodzią motorową”, jako konkurencja „tor przeszkód”. W takim przypadku, ze względu na specyfikę akwenu wodnego dodatkowym elementem w tej konkurencji może być pływanie wpław i wiosłowanie łodzią wiosłową.

Sędziowie sygnalizują i zaznaczają liczbę i poprawność rzutów lub ich nie wykonanie za pomocą białych i czerwonych chorągiewek umieszczanych w podstawie z otworami lub tablicy z ruchomymi białymi i czerwonymi znakami.

PUNKTACJA 

1. Za linkę zwisającą z boków pomostu, a niesklarowaną na pomoście, osobno dla koła i rzutki – 5 sekund karnych.

2. W przypadku gdy jeden z zawodników nie wykona pięciu rzutów poza minimalną linię dorzutu Załoga otrzymuje:

1 - ostatni czas + 50 sekund w przypadku kiedy wszyscy ukończyli prawidłowo konkuręcje,

2 - w przypadku kiedy również jedna z dróżyn nie ukończyła konkurencji do przyjmuje się czas tej załogi z punktami karnymi + 50 sekund.  

3. W przypadku nie wystartowania drużyny, drużyna otrzymuje:

1 - ostatni czas + 70 sekund w przypadku kiedy wszyscy ukończyli prawidłowo konkuręcje,

2 - w przypadku kiedy również jedna z dróżyn nie ukończyła konkurencji do przyjmuje czas tej załogi z punktami karnymi + 70 sekund.  

III. Konkurencja – Podejmowanie zagrożonego przy użyciu łodzi motorowej.

Załogi startują w składzie 4 osobowym.

Zadaniem załogi jest podjecie zagrożonego osoby z wody/tratwy.

Załoga startuje z pomostu podobnie jak w przypadku konkurencji Slalom łodzi motorowych z tą różnicą, że czwarty zawodnik nie płynie łodzią tylko asekuruje jednostkę podczas odcumowywania i później nie bierze udziału w konkurencji. Załoga płynie przez bramkę z 2 boi, które pełnią także rolę mety lotnej. Następnie wykonuje manewry wokół kolejnych trzech boi i zmierza do pomostu na którym leży fantom. Po dopłynięciu do pomostu jeden z zawodników z łodzi przechodzi na niego aby podać fantom do łodzi, następnie zajmuje miejsce w łodzi i dopiero wtedy łódź może płynąć do mety lotnej po drodze robiąc nawrót na kolejnej boi. Fantom musi zostać przekazany z „rąk do rąk”; do momentu ułożenia fantomu w łodzi, na fantomie muszą być „cztery ręce”: dwie zawodnika na łodzi i dwie „ratownika” na pomoście/tratwie. Niedopuszczalne jest „rzucanie” fantomem, które karane będzie sekundami karnymi.

UWAGA!

W celu utrudnienia konkurencji fantom może być podejmowany z pływającej tratwy oraz możliwe jest dodanie bramki, boi lub szykany.

PUNKTACJA 

1. Każde dotkniecie boi - 10 sekund karnych.

2. Staranowanie pomostu lub pomostu/pływającego/tratwy - 60 sekund karnych.

3. Rzucenie fantomem - maksymalna liczba sekund karnych (najgorszy czas osiągnięty przez startującą załogę w tej konkurencji + 10 sekund karnych).

4. W przypadku nie wystartowania drużyny, drużyna otrzymuje:

1 - ostatni czas + 70 sekund w przypadku kiedy wszyscy ukończyli prawidłowo konkuręcje,

2 - w przypadku kiedy również jedna z dróżyn nie ukończyła konkurencji do przyjmuje czas tej załogi z punktami karnymi + 70 sekund.  

IV. Konkurencja – Wyścig łodzi wiosłowych

Załogi startują w składzie 2 osobowym, każdy zespół westawia dwie załogi. Załogi startują w jednym starcie.

Zadaniem załogi jest przepłynięcie określonego wcześniej przez Organizatora dystansu za pomocą łodzi wiosłowej w jak najkrótszym czasie.

Łódźie stoją przy pomoście, dziobem w kierunku płynięcia. Po komendzie start załoga dobiega do łodzi wiosłowej z odległości 10 m,  odpływa wiosłując do boi nawrotnej pomiędzy bojami wyznaczającymi tor (boje prowadzące), znajdującej się w odległości min. 50 m, powraca na linię mety i powraca do pomostu. Cumuje łódż w wyznaczonej keji. Wiosła muszą znajdować się wewnątrz łodzi. Czas zatrzymywany jest, gdy załoga minie linię START/META.

Rozmieszczenie załogi w łodzi jest dowolne. Wiosła muszą znajdować się w dulkach. Wiosłuje jeden zawodnik. Po przepłynięciu połowy dystansu, za boją nawrotną następuje obowiązkowa zmiana wiosłującego.

UWAGA!

W przypadku pęknięcia lub złamania wiosła lub niezawinionego przez załogę uszkodzenia łodzi, załoga powtarza konkurencję po starcie wszystkich załóg.

PUNKTACJA 

1. Każde dotkniecie boi prowadzącej lub nawrotnej wiosłem lub jakąkolwiek częścią łodzi – 10 sekund karnych.

2. Kil łodzi wyciągniętej na brzeg nie dotyka wyznaczonej na brzegu linii – 5 sekund karnych.

3. Pióra wioseł nie znajdują się wewnątrz zacumowanej łodzi – 5 sekund karnych.

4. Wypłynięcie poza tor ograniczony bojami prowadzącymi tj. opłynięcie boi po zewnętrznej stronie załoga otrzymuje:

1 - ostatni czas + 50 sekund w przypadku kiedy wszyscy ukończyli prawidłowo konkuręcje,

5. W przypadku nie wystartowania drużyny, drużyna otrzymuje:

1 - ostatni czas + 70 sekund w przypadku kiedy wszyscy ukończyli prawidłowo konkuręcje,

2 - w przypadku kiedy również jedna z dróżyn nie ukończyła konkurencji do przyjmuje czas tej załogi z punktami karnymi + 70 sekund.  

V. Konkurencja – Holowanie łodzi wiosłowej łodzią motorową wraz z manewrowaniem.

Załogi startują w składzie 3 osobowym.

Zadaniem załogi jest skuteczne wykonanie manewrów na wodzie łodzią motorową wokół boi oraz holowanie lekkiej łodzi (łódź holowana) z umieszczonymi wewnątrz kołem ratunkowym i/lub boją/bojami i/lub wiosłami ( każda z rzeczy to wyposażenie) do mety.

Łódź motorowa stoi przycumowana do pomostu, a załoga stoi na pomoście. Silnik jest włączony / sternik w łodzi /. Po komendzie startu załoga dobiega z odległości 10 m do łodzi, zajmuje w niej miejsce i odływa od pomostu. Załoga płynie przez bramkę z 2 boi, które pełnią także rolę mety lotnej. Następnie wykonuje manewry wokół kolejnych dwóch boi. Załoga podchodzi do łodzi holowanej, odcumowuje ją od boi cumowniczej, a następnie holuje na 5 m holu. Holowanie można rozpocząć po umocowaniu holu na stałe w części rufowej łodzi holującej. Następnie należy wykonać manewr slalomu wokół kolejnych boi i popłynąć do mety. Konkurencję uważa się za zakończoną, gdy obie łodzie (holująca i holowana) przekroczą linię mety lotnej wyznaczonej dwoma bojami. Sędzia zatrzymuje czas, gdy rufa łodzi holowanej minie linię mety.

UWAGA!

Łódź holująca i holowana musi opłynąć boję cumowniczą lewą burtą, tak jak na schemacie konkurencji. W łodzi holowanej znajduje się wyposażenie. W przypadku odwiązania się liny holowniczej załoga ma obowiązek podjęcia holu i ponownego umocowania w łodzi. W przypadku wypadnięcia wyposażenia z holowanej łodzi załoga ma obowiązek niezwłocznego umieszczenia go w łodzi holowanej.

PUNKTACJA

1. Zgubienie wyposażenia, nie poprawione (niepodjęte z wody) – 15 sekund karnych.

2. Ominiecie boi, nie poprawione – 30 sekund karnych.

3. Żadna z dwóch łodzi (podczas opływania) nie może dotknąć boi; każde dotknięcie przez którąkolwiek z łodzi – 10 sekund karnych.

4. Trzymanie holu łodzi przez zawodników – 60 sekund karnych.

5. Nieprzekroczenie linii mety w wyznaczonym miejscu załoga otrzymuje:

1 - ostatni czas + 50 sekund w przypadku kiedy wszyscy ukończyli prawidłowo konkuręcje,

2 - w przypadku kiedy również jedna z dróżyn nie ukończyła konkurencji do przyjmuje się czas tej załogi z punktami karnymi + 50 sekund.  

6. W przypadku nie wystartowania drużyny, drużyna otrzymuje:

1 - ostatni czas + 70 sekund w przypadku kiedy wszyscy ukończyli prawidłowo konkuręcje,

2 - w przypadku kiedy również jedna z dróżyn nie ukończyła konkurencji do przyjmuje czas tej załogi z punktami karnymi + 70 sekund.  

VI. Konkurencja – Podejmowanie tonącego z wody do łodzi wiosłowej.

Załogi startują w składzie 3 osobowym.

Zadaniem załogi jest dopłynięcie łodzią wiosłową do tonącego / manekin w kole / podjęcie z wody do łodzi przez ratownika, Start do konkurencji jest taki sam jak w konkurencji Wyścig łodzi wiosłowych i konkurencja rozgrywana jest na tym samym torze. Konkurencja może być rozgrywana przemiennie. Łódź wiosłowa (dulkowa) dostarczana jest przez Organizatora

Łódź stoi na brzegu dziobem w kierunku wody z tym, że dziób łodzi znajduje się na wyznaczonej na brzegu linii. Załoga stoi na linii START/META. Po komendzie start załoga dobiega do łodzi wiosłowej z odległości 10 m, woduje ją, odpływa od brzegu wiosłując pomiędzy bojami wyznaczającymi tor (boje prowadzące) do boi znajdującej się w odległości min. 50 m od brzegu. Po dopłynięciu do boi jeden z zawodników, ubrany w kamizelkę ratunkową wskakuje do wody i pomaga zawodnikom na łodzi podjąć „tonącego” z wody na pokład łodzi. Sam pozostaje w wodzie. Podejmowanie „tonącego” odbywa się w sposób dowolny. Po zajęciu miejsc w łodzi załoga wiosłuje w kierunku brzegu holując jednocześnie pozostającego w wodzie ratownika, który może pomagać załodze; przy czym holowany ratownik musi się trzymać łodzi. Po powrocie wyciąga łódź z wody tak, aby jej kil dotykał wyznaczonej na brzegu linii. Wiosła muszą znajdować się wewnątrz łodzi. Co najmniej dwóch zawodników wyjmuje fantom z łodzi i układa na macie w wyznaczonym miejscu. Następnie wszyscy zawodnicy ( holowanym zawodnikiem włącznie) biegną w kierunki linii START/META.

Czas zatrzymywany jest, gdy załoga minie linię START/META.

UWAGA!

Start do konkurencji jest taki sam jak w konkurencji Wyścig łodzi wiosłowych i konkurencja rozgrywana jest na tym samym torze. Konkurencja może być rozgrywana przemiennie. Łódź wiosłowa (dulkowa) dostarczana jest przez Organizatora. Pozostałe warunki rozgrywania tej konkurencji są takie same jak w konkurencji – Wyścig łodzi wiosłowych. Opłynięcie boi po zewnętrznej stronie może być poprawione przez powrót i ponowne wpłynięcie na tor.

PUNKTACJA 

1. Każde dotkniecie boi prowadzącej lub nawrotnej wiosłem lub jakąkolwiek częścią łodzi – 10 sekund karnych.

2. Pióra wioseł nie znajdują się wewnątrz wyciągniętej na brzeg łodzi – 5 sekund karnych.

3. Zawodnik znajdujący się w wodzie po podaniu fantomu do łodzi nie jest holowany przez łódź i/lub nie trzyma się jej – 60 sekund karnych.

4. Rzucenie fantomem – 30 sekund karnych.

5. Wypłynięcie poza tor ograniczony bojami prowadzącymi i opłynięcie boi po zewnętrznej stronie załoga otrzymuje:

1 - ostatni czas + 50 sekund w przypadku kiedy wszyscy ukończyli prawidłowo konkuręcje,

2 - w przypadku kiedy również jedna z dróżyn nie ukończyła konkurencji do przyjmuje się czas tej załogi z punktami karnymi + 50 sekund.  

6. W przypadku nie wystartowania drużyny, drużyna otrzymuje:

1 - ostatni czas + 70 sekund w przypadku kiedy wszyscy ukończyli prawidłowo konkuręcje,

2 - w przypadku kiedy również jedna z dróżyn nie ukończyła konkurencji do przyjmuje czas tej załogi z punktami karnymi + 70 sekund.  

VII. Konkurencja – Manewrowanie łodzią motorową – slalom.

Załogi startują w składzie 3 osobowym.

Zadaniem załogi jest pokonanie trasy slalomu pomiędzy bojami, wg schematu konkurencji. Łączna długość trasy slalomu, na której może być rozmieszczonych do 10 boi wynosi maksymalnie 1000 m. Łódź stoi przycumowana do pomostu, a załoga stoi na pomoście. Silnik jest włączony. Po komendzie startu załoga dobiega do łodzi z odległości 10 m, odcumowuje łódź i płynie na trasę slalomu, a następnie wykonuje manewry między bojami wg schematu konkurencji. Konkurencję uważa się za zakończoną, gdy łódź przepłynie linię lotnej mety między bojami. Sędzia zatrzymuje czas, gdy rufa łodzi minie linię mety wyznaczoną pomiędzy dwoma bojami.

UWAGA!

Konkurencja rozgrywana jest w dwóch klasach łodzi.

Załoga wykonuje dwa przejazdy w odstępie czasowym (w każdym przejeździe po dwa okrążenia) lub dwa przejazdy następujące bezpośrednio po sobie. Do punktacji brany jest lepszy czas z dwóch przejazdów. W przypadku, gdy rozegranie drugiego przejazdu jest niemożliwe liczy się czas pierwszego przejazdu. Schemat konkurencji jest przedstawiany przez Sędziego Głównego podczas odprawy dowódców załóg przed Mistrzostwami, w szczególnym przypadku przed konkurencją.

PUNKTACJA 

1. Ominiecie boi, za każdą ominiętą - 60 sekund karnych.

2. Dotknięcie boi przez łódź lub zawodnika – 10 sekund karnych.

3. Nie przekroczenie linii mety wyznaczonej pomiędzy dwoma bojami załoga otrzymuje:

1 - ostatni czas + 50 sekund w przypadku kiedy wszyscy ukończyli prawidłowo konkuręcje,

2 - w przypadku kiedy również jedna z dróżyn nie ukończyła konkurencji do przyjmuje się czas tej załogi z punktami karnymi + 50 sekund.  

4. W przypadku nie wystartowania drużyny, drużyna otrzymuje:

1 - ostatni czas + 70 sekund w przypadku kiedy wszyscy ukończyli prawidłowo konkuręcje,

2 - w przypadku kiedy również jedna z dróżyn nie ukończyła konkurencji do przyjmuje czas tej załogi z punktami karnymi + 70 sekund.  

VIII Konkurencja – Przeprawa

Załogi startują w składzie 3 osobowym.

Zadaniem załogi jest przedostanie się na drugą stronę rzeki, łodzią wiosłową przy użyciu liny łączącej dwa brzegi. Zawodnicy przeciągają łódź siedząc w łodzi, po dobiciu do przeciwległego brzegu, podbiegają do manekina, biorą go do łodzi / dwóch ratowników /i powracają na linię mety. Po powrocie wyciąga łódź z wody tak, aby jej kil dotykał wyznaczonej na brzegu linii. Wiosła muszą znajdować się wewnątrz łodzi. Co najmniej dwóch zawodników wyjmuje fantom z łodzi i układa na macie w wyznaczonym miejscu. Następnie wszyscy zawodnicy biegną w kierunki linii START/META.

UWAGA

W sytuacji odpadnięcia od liny załoga może użyć wioseł do powrotu do liny w miejsce gdzie nastąpiło odpadnięcie, w chwili wypadnięcia zawodnika z łodzi kontynuacja jest możliwa do sytuacji analogicznej poprzednio.

Punktacja :

1. Kil łodzi wyciągniętej na brzeg nie dotyka wyznaczonej na brzegu linii – 15 sekund karnych.

2. Pióra wioseł nie znajdują się wewnątrz wyciągniętej na brzeg łodzi – 15 sekund karnych.

3. Opuszczenie łodzi przez któregokolwiek z zawodników zanim rufa łodzi przekroczy linię strefy ( w kierunku brzegu) – 15 sekund karnych.

1 - ostatni czas + 50 sekund w przypadku kiedy wszyscy ukończyli prawidłowo konkuręcje,

2 - w przypadku kiedy również jedna z dróżyn nie ukończyła konkurencji do przyjmuje się czas tej załogi z punktami karnymi + 50 sekund.  

4. W przypadku nie wystartowania drużyny, drużyna otrzymuje:

1 - ostatni czas + 70 sekund w przypadku kiedy wszyscy ukończyli prawidłowo konkuręcje,

2 - w przypadku kiedy również jedna z dróżyn nie ukończyła konkurencji do przyjmuje czas tej załogi z punktami karnymi + 70 sekund.  

IX Konkurencja - Wiązanie węzłów

Startuje jeden członek załogi.

Węzły do wykonania:

1/ knagowyhttp://www.przewodnikzeglarski.pl/ wezel-knagowy.html / , 2/ cumowniczy żeglarskihttp://www.przewodnikzeglarski.pl/wezel-cumowy zeglarski.html / , 3/ ósemkahttp://www.przewodnikzeglarski.pl/osemka.html /, 4/ węzeł służący do wiązania-kotwic-sond http://www.przewodnikzeglarski.pl/wezel-kotwiczny.html /, 5/ ratowniczy wiązany na sobie /http://www.przewodnikzeglarski.pl/wezel-ratowniczy.html.  

PUNKTACJA 

1. Za niewłaściwe wykonanie węzła – 60 sek. karnych

1 - ostatni czas + 50 sekund w przypadku kiedy wszyscy ukończyli prawidłowo konkuręcje,

2 - w przypadku kiedy również jedna z dróżyn nie ukończyła konkurencji do przyjmuje się czas tej załogi z punktami karnymi + 50 sekund.  

2. W przypadku nie wystartowania drużyny, drużyna otrzymuje:

1 - ostatni czas + 70 sekund w przypadku kiedy wszyscy ukończyli prawidłowo konkuręcje,

2 - w przypadku kiedy również jedna z dróżyn nie ukończyła konkurencji do przyjmuje czas tej załogi z punktami karnymi + 70 sekund.  

X Pierwsza pomoc

1. Losowanie stanowiska zdarzenia na starcie, / 2 minuty przed startem /.

PUNKTACJA 

1. Za niewłaściwe wykonanie czynności – 60 sek. karnych

1 - ostatni czas + 50 sekund w przypadku kiedy wszyscy ukończyli prawidłowo konkuręcje,

2 - w przypadku kiedy również jedna z dróżyn nie ukończyła konkurencji do przyjmuje się czas tej załogi z punktami karnymi + 50 sekund.  

2. W przypadku nie wystartowania drużyny, drużyna otrzymuje:

1 - ostatni czas + 70 sekund w przypadku kiedy wszyscy ukończyli prawidłowo konkuręcje,

2 - w przypadku kiedy również jedna z dróżyn nie ukończyła konkurencji do przyjmuje czas tej załogi z punktami karnymi + 70 sekund.  

§ 13.

PROTESTY

1. Dowódca startującej załogi składa Protest ustnie, a następnie pisemnie do Sędziego Głównego, niezwłocznie po zakończeniu startu swojej załogi. Protest może złożyć także dowódca innej, niż startująca załogi, w czasie od ukończenia konkurencji przez załogę startującą, do chwili startu następnej załogi, w danej konkurencji. Po wystartowaniu następnej załogi protest nie będzie rozpatrywany. 2. Sędzia Główny, rozpatruje protest w trybie natychmiastowym i jego decyzja jest ostateczna. 3. Sędzia Główny ma prawo nakazać powtórzenie konkurencji w przypadku, gdy: a/ przerwanie konkurencji nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Organizatora, b/ zostanie uznany protest dotyczący przebiegu lub prowadzenia konkurencji. 4. Sędzia Główny ma prawo nakazać powtórzenie startu załogi w konkurencji, w przypadku gdy: a/ przerwanie lub nieukończenie startu w konkurencji nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie startującej załogi, b/ uznany został protest załogi. c/ załoga startująca powtórnie startuje jako ostatnia, po zakończeniu startów przez wszystkie pozostałe załogi w danej konkurencji. 5. Awaria sprzętu nie stanowi podstaw do powtórzenia konkurencji, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 4 a.

§ 14.

KLASYFIKACJA

1. Zwycięzcą Pucharu i jednocześnie zwycięzcą Klasyfikacji Generalnej zostaje załoga, której łączna suma punktów ze wszystkich konkurencji podstawowych jest największa.

4. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej załóg jednakowej ilości punktów w klasyfikacji generalnej, o kolejności zajętego miejsca decyduje wyższe miejsce uzyskane w konkurencjach rozgrywanych bez użycia łodzi motorowych w kolejności: Podejmowanie tonącego z łodzi wiosłowej, Budowa wału przeciwpowodziowego i Rzuty ratownicze.

5. Wyniki startów załóg w poszczególnych konkurencjach będą ogłaszane na bieżąco na tablicy przed Biurem Mistrzostw, niezwłocznie po zakończeniu każdej konkurencji i zatwierdzeniu wyników przez Komisję Sędziowską.

6. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców nastąpi podczas ceremonii zakończenia Pucharu.

7. Z przebiegu Pucharu Sędzia Główny sporządza sprawozdanie (Załącznik Nr 2 do regulaminu Komisji Sędziowskiej).

§ 16.

NAGRODY

1. Zwycięzca Klasyfikacji Generalnej otrzymuje tytuł Mistrza Pucharu Polski Zachodniej w Ratownictwie Wodnym i Działaniach Przeciwpowodziowych oraz Puchar Przechodni.

2. W Klasyfikacji Generalnej Organizator przyzna medale i nagrody za zajęte miejsca od pierwszego do trzeciego miejsca.

3. W klasyfikacji Generalnej Organizator przyzna nagrody dla wszystkich uczestników.

4. Zwycięzca każdej konkurencji, a w konkurencjach rozegranych z użyciem łodzi motorowych w każdej klasie, otrzymuje tytuł Mistrza Polski w tej konkurencji, medal, dyplom.

§ 15.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biorą udział w Pucharu mając świadomość zagrożeń i na własną odpowiedzialność.

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane przez uczestników Pucharu.

3. Uczestnicy Pucharu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a dowódcy są odpowiedzialni za dyscyplinę załóg w czasie Pucharu.

4. Organizator zastrzega sobie się prawo do zmian w programie Mistrzostw, z jednoczesnym powiadomieniem dowódców załóg odrębnym komunikatem przez Biuro Pucharu.

§ 18.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Regulamin Komisji Sędziowskiej

Załącznik nr 2 – Określenie maksymalnej liczby startujących załóg

Załącznik nr 3 – Karta zgłoszenia uczestnictwa

UCZESTNICY:

1. OSP Bierzwnik

2. OSP Wyszanów

3. WOPR Wilczyn

4. KP PSP Żary 

5. OSP Bytom Odrzański

6. WOPR Żary 1

7. WOPR Żary 2

8. OSP Zamęcin

9. PSP Nowa Sól

10. WOPR Nowa Sól.