• rws_header_right_1.png
  • rws_header_right_2.png
  • rws_header_right_3.png

S T A T U T

STOWARZYSZENIA RATOWNICTWO WODNE SŁAWA

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: RATOWNICTWO WODNE SŁAWA zwane dalej RWS.

§ 2

Terenem działania jest Pojezierze Sławskie na terenie województwa lubuskiego.

Stowarzyszenie RWS może posiadać posterunki obserwacyjne na terenie swojego działania oraz posiadać sekcje ratownicze na terenie kraju.

§ 3

Siedzibą stowarzyszenia RWS jest Sława, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 23, 67-410 Sława.

§ 4

Władze stowarzyszenia RWS używają pieczęci o kształcie i treści określonych uchwałą Zarządu

§ 6

Znak stowarzyszenia RWS stanowi emblemat w kształcie koła, na nim niebieska obwódka z nazwą na górze „RATOWNICTWO WODNE", na dole SŁAWA, w środku czerwony krzyż maltański, na nim herb Sławy. Na jednostkach pływających umieszczona jest bandera: czerwony krzyż maltański na białym tle.

§ 7

Stowarzyszenie RWS opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i zatrudnionych specjalistów. Do prowadzenia spraw administracyjno-gospodarczych może zatrudniać pracowników, w tym również członków wybranych władz statutowych, z wyjątkiem członków Komisji Rewizyjnej.

Rozdział II

Cele i środki działania.

§ 8

Celem Stowarzyszenia RWS jest:

a/ przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

b/ prowadzenie działalności wyłącznie na cele statutowe,

c/ organizacja i rozbudowa stacji ratownictwa wodnego w obrębie Jeziora Sławskiego,

d/ działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska na wodach śródlądowych, zagrożenia klęskami żywiołowymi, ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,

e/ branie udziału w akcjach ratowniczych na obszarach wodnych, przeprowadzanych w czasie wystąpienia zagrożenia życia oraz innych klęsk i zdarzeń,

f/ informowanie ludności o występujących zagrożeniach na wodach śródlądowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach zapobiegania im,

g/ rozwijanie wśród członków RWS zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu poprzez spotkania i szkolenia,

h/ działanie na rzecz ochrony środowiska,

i/ wspomaganie rozwoju i społeczności lokalnej,

j/ rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji,

k/ rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu, poprzez organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną, żeglarstwo, motorowodniactwo,

l/ wychowanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie patologii społecznej

m/ rozwijanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej

działania na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami,

n/ organizowanie szkoleń dla swoich członków i społeczności lokalnych,

o/ prowadzenie innej formy działalności mającej na celu wykonanie zadań wynikających ze statutu

p/ organizowanie, kierowanie, koordynowanie i bezpośrednie prowadzenie działań ratowniczych,

prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych,

r/ prowadzenie dokumentacji, w tym rejestru działań ratowniczych,

s/ organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego oraz psów ratowniczych wraz z ich przewodnikami,

t/ branie udziału i prowadzenie akcji ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów na obszarach wodnych,

u/ wydawanie ekspertyz i opinii z zakresu bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków przydatnych w ratownictwie wodnym,

w/ krzewienie etykiety ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnych członków,

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki.

§ 9

1. Członkowie stowarzyszenia RWS dzielą się na:

a. Zwyczajnych - osoby fizyczne.

b. Wspierających – osoby prawne - członkostwo nadawane za zasługi dla stowarzyszenia.

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia RWS następuje na podstawie deklaracji zaakceptowanej przez Zarząd Ratownictwa Wodnego Sława oraz po uiszczeniu wpisowego.

3. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie stosowne uchwały Zarządu Ratownictwa Wodnego Sława.

§ 10

Członek zwyczajny stowarzyszenia RWS mający status osoby fizycznej ma prawo do:

a. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu, wybierać i być wybieranym do władz.

b. Brania czynnego udziału w imprezach stowarzyszenia RWS i używanie jej godła i barw.

c. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz stowarzyszenia RWS.

d. Korzystania z obiektów i urządzeń stowarzyszenia RWS.

e. Korzystania z uprawnień wynikających z działalności stowarzyszenia RWS.

§ 11

Członek zwyczajny stowarzyszenia RWS mający status osoby fizycznej ma obowiązek:

a. Przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał i postanowień władz stowarzyszenia RWS.

b. Brać czynny udział w działalności stowarzyszenia RWS.

c. Przestrzegać zasad dyscypliny i etyki.

d. Dokonać wpłaty wpisowego.

e. Regularnie opłacać składki członkowskie.

f. Przepracować limit godzin bosmańskich i dyżurów(ustalony regulaminem przez Zarząd stowarzyszenia RWS) na rzecz stowarzyszenia RWS.

§ 12

Członkostwo ustaje w skutek:

1. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie (po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych).

2. Skreślenia z listy członków w przypadku:

a. Nieopłacenia składki członkowskiej przez 1 rok.

b. Zgonu członka.

§ 13

W razie naruszenia przez członka zwyczajnego postanowień niniejszego statutu lub uchwał władz stowarzyszenia RWS Zarządowi przysługuje prawo:

a. Zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie.

b. Odmówienie pomocy organizacyjnej lub innego poparcia.

c. Zawieszenie członka w pełnieniu funkcji społecznej w stowarzyszeniu RWS do czasu rozpoznania sprawy przez Walne Zebranie.

Wykluczenie członka ze stowarzyszenia RWS na podstawie uchwały Walnego Zebrania.

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana statutową działalnością stowarzyszenia RWS, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

2. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu RWS przez swojego przedstawiciela.

3. Członek wspierający ma prawo do :

a) uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu,

b) brania czynnego udziału w imprezach stowarzyszenia RWS i używanie jego godła i barw,

c) korzystania z obiektów i urządzeń stowarzyszenia RWS,

d) korzystania z uprawnień wynikających z działalności stowarzyszenia RWS.

4. Utrata praw członka wspierającego następuje na skutek :

e) rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie zarządowi stowarzyszenia RWS,

f) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu stowarzyszenia RWS.

Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał i postanowień władz stowarzyszenia RWS.

Rozdział IV

Władze stowarzyszenia RWS.

§ 15

1. Władzami stowarzyszenia RWS są:

a. Walne Zebranie.

b. Zarząd stowarzyszenia RWS.

2. Organem kontrolnym Zarządu stowarzyszenia RWS jest Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Kadencja władz stowarzyszenia RWS trwa 4 lata.

2. Wybór władz stowarzyszenia RWS i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej wszystkie uchwały władz stowarzyszenia RWS zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1∕2 liczby osób uprawnionych do głosowania.

4. Członkowie ustępujących władz stowarzyszenia RWS, którzy nie uzyskali absolutorium Walnego Zebrania za okres kadencji, nie mają prawa kandydować do władz wszystkich struktur stowarzyszenia RSW na okres następnej kadencji.

§ 17

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarządowi stowarzyszenia RWS oraz Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia składu bez konieczności wyborów z zastrzeżeniem §16 ustęp 4 Statutu.

2. Liczba członków powołanych w trybie uzupełnienia Zarządu stowarzyszenia RWS nie może w okresie kadencji organu przekroczyć 1/3 jego składu osobowego. Uchwała w tej sprawie wymaga ważności głosów 2/3 ogólnej liczby członków Zarządu stowarzyszenia RWS.

3. Liczba członków powołanych w trybie uzupełnienia Komisji Rewizyjnej nie może w okresie kadencji organu przekroczyć 1/2 jej składu osobowego. Uchwała w tej sprawie wymaga ważności głosów 1/2 ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej.

4. W przypadku zmniejszenia się stanu osobowego Zarządu stowarzyszenia RWS lub Komisji Rewizyjnej o ponad 50 % przeprowadza się nowe wybory.

Rozdział V

Walne Zebranie.

§ 18

1. Najwyższą władzą stowarzyszenia RWS jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie jest zwoływane w trybie zwyczajnym przez Zarząd stowarzyszenia RWS.

3. Walne Zebranie zwołane w trybie zwyczajnym odbywa się jako sprawozdawcze raz na rok i jako sprawozdawczo-wyborcze raz na cztery lata, nie później niż 3 miesiące po upływie kadencji.

4. Walne Zebranie może być zwołane w szczególnie uzasadnionych przypadkach jako nadzwyczajne na wniosek :

a) Zarządu stowarzyszenia RWS.

b) Komisji Rewizyjnej.

c) 1/3 ogólnej liczby członków stowarzyszenia RWS

5. Walne Zebranie zwoływane w trybie nadzwyczajnym organizuje Zarząd stowarzyszenia RWS w terminie 1 miesiąca licząc od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie i podejmuje decyzje w sprawach, dla których zaistniała konieczność zwołania Zebrania.

6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków nie później niż 14 dni przed terminem.

7. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania przez Zarząd stowarzyszenia RWS na warunkach określonych w §18 ustępy 3 i 5, Walne Zebranie zwołuje i organizuje Komisja Rewizyjna.

8. Uchwały Walnego Zebranie zapadają zwykła większością głosów przy obecności, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. Uchwalenie warunków i programu działania stowarzyszenia RWS.

b. Przyjęcie sprawozdania z działalności ustępujących władz stowarzyszenia RWS.

c. Przyjęcie sprawozdania z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej.

d. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej oraz ocena działalności Zarządu stowarzyszenia RWS za okres kadencji.

e. Ustalanie liczby członków Zarządu stowarzyszenia RWS i Komisji Rewizyjnej.

f. Wybór Zarządu stowarzyszenia RWS.

g. Wybór Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia RWS.

h. Uchylanie uchwał zarządu stowarzyszenia RWS niezgodnych ze statutem i obowiązującym prawem.

i. Podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa członków stowarzyszenia RWS.

j. Odwoływanie członków Zarządu stowarzyszenia RWS i Komisji Rewizyjnej.

k. Udzielanie lub nie udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi stowarzyszenia RWS na wniosek Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu nad absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Zarządu stowarzyszenia RWS.

l. Uchwalanie zmian w statucie stowarzyszenia RWS.

m. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się stowarzyszenia RWS i przeznaczenia jej majątku.

n. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków i władze stowarzyszenia RWS.

o. Ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego.

p. Walne zebranie określa tryb głosowania, jawny lub tajne.

§ 20

W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni stowarzyszenia RWS oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

Rozdział VI

Zarząd stowarzyszenia RWS.

§ 21

1. Zarząd stowarzyszenia RWS składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie stowarzyszenia RWS.

2. Członkowie Zarządu pełnią funkcje społecznie.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu stowarzyszenia RWS należy:

1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.

2. Kierowanie całokształtem działalności stowarzyszenia RWS zgodnie ze statutem.

3. Reprezentowanie stowarzyszenia RWS na zewnątrz.

4. Uchwalanie budżetu i preliminarza wydatków.

5. Zarządzanie majątkiem stowarzyszenia RWS.

6. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami stowarzyszenia RWS.

7. Przyjmowanie członków, skreślanie z listy członków, zawieszanie w prawach członka.

8. Na pierwszym spotkaniu Zarząd stowarzyszenia RWS wybiera z pośród siebie komandora, wice komandora i skarbnika.

9. Nadzorowanie i kontrolowanie działalności członków stowarzyszenia RWS.

10. Wydawanie regulaminów wewnętrznych zgodnie ze statutem.

11. Zwoływanie Walnego Zebrania sprawozdawczo - wyborczego raz na 4 lata i Walnych Zebrań

sprawozdawczych raz na rok oraz przedkładanie sprawozdań z działalności Zarządu przed Walnymi Zebraniami.

12. Występowanie do władz gminnych, wojewódzkich i administracji rządowej o pomoc w zakresie działania i zadań statutowych oraz o nadanie wyróżnień i odznaczeń.

§ 23

Posiedzenia Zarządu stowarzyszenia RWS odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna stowarzyszenia RWS.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 osób, w tym przewodniczącego i członków.

2. Na pierwszym spotkaniu Komisja Rewizyjna stowarzyszenia RWS wybiera z pośród siebie przewodniczącego i członków.

3. Działalnością Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący, który jest odpowiedzialny wyłącznie przed Walnym Zebraniem.

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie całokształtu działalności stowarzyszenia RWS ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

2. Informowanie Zarządu stowarzyszenia RWS o stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszanie wynikających z kontroli wniosków.

3. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności i wniosków w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi stowarzyszenia RWS.

4. Przewodniczący komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu stowarzyszenia RWS z głosem doradczym.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia RWS nie mogą być członkami innych Władz Stowarzyszenia RWS lub jego pracownikami.

6. Opiniowanie projektu budżetu i preliminarza wydatków.

7. Składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu stowarzyszenia RWS.

§ 26

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są z zachowaniem postanowień §16 ust. 3.

3. Członków Komisji Rewizyjnej obowiązują takie same zasady postępowania jak statutowych członków stowarzyszenia RWS.

Rozdział VIII

Majątek stowarzyszenia RWS.

§ 27

1. Majątek stowarzyszenia RWS stanowią: nieruchomości, ruchomości wartości prawne i niematerialne, gotówka , papiery wartościowe i inne aktywa będące własnością stowarzyszenia RWS.

2. Zarządzanie majątkiem stowarzyszenia RWS powinno być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Majątek stowarzyszenia RWS tworzą:

a. przychody z wpisowego i składek członkowskich.

b. przychody z darowizn zapisów i dotacji.

c. wpływy z działalności statutowej.

d. przychody z majątku stowarzyszenia RWS.

4. Majątek stowarzyszenia RWS przeznaczony jest na finansowanie statutowej działalności stowarzyszenia RWS oraz bieżącej działalności organizacyjnej.

5. Majątek stowarzyszenia RWS nie może być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia RWS.

§ 28

Zarząd stowarzyszenia RWS lub wyznaczeni imiennie jego członkowie są uprawnieni do działania w imieniu stowarzyszenia RWS w zakresie zawierania umów, zaciągania zobowiązań i nabywania wartości majątkowych oraz wykonywania czynności prawnych dotyczących tylko i wyłącznie stowarzyszenia RWS i ponoszą w tym zakresie odpowiedzialność cywilno-prawną za skutki swych działań.

§ 29

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób z zarządu

Rozdział IX

Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia RWS.

§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się stowarzyszenia RWS podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków stowarzyszenia RWS.

§ 31

Rozwiązanie się stowarzyszenia RWS następuje w przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu się zgodnie z § 19 ust. n statutu.

§ 32

Wniosek o rozwiązaniu się stowarzyszenia RWS nie może być wnioskiem nagłym lecz musi wpłynąć do Zarządu stowarzyszenia RWS najpóźniej na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania i musi być umieszczony w porządku dziennym Walnego Zebrania.

§ 33

Walne Zebranie określa tryb rozwiązania się stowarzyszenia RWS i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia RWS.

Rozdział X

Postanowienia końcowe.

§ 34

Stowarzyszenie RWS może być także członkiem innego stowarzyszenia lub federacji o podobnym profilu działalności. O przystąpieniu do innego stowarzyszenia lub federacji decyduje Walne Zebranie.